Smoltmerking i Vigda

 

På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) smoltmerking i Vigda.

Prosjektet har som hensikt å måle sjøoverlevelse hos laks og sjøørret, og Vigda er en av så langt seks vassdrag i Norge som er valgt ut til å måle dette. Smolt av laks og sjøørret som er på tur ut i sjøen blir merket med PIT-merker, de samme merkene som brukes ved merking av hunder og katter. Nedgravde antenner i elvebunnen, lokalisert nedenfor Buvik skole, registrerer så når fisken vandrer ut eller inn i vassdraget.

Prosjektet er viktig for forvaltningen av våre laksestammer, ikke bare for Vigda, men også for de andre laksevassdragene i landet og da spesielt i Trondheimsfjorden. Undersøkelser i et fåtall andre vassdrag har vist at sjøoverlevelse har gått ganske mye ned siden 1960-tallet, den har vært nede i kun et par prosent mot muligens 20 % tidligere. Det var derfor gledelig å se at laksesmolten som vandret ut fra Vigda i 2016 så langt har en sjøoverlevelse på rundt 15 %. Imidlertid gikk den i fjor igjen ned til under fire prosent (smolt som vandret ut i 2017).

Les mer om prosjektet og overvåkningsystemet her  

Litt av en jobb! - Tuva, Mikkel og teamet i NRK SUPER blir med Bengt Finstad og Eva Ulvan fra NINA på laksemerking i Vigda

 

Telling av gytefisk i Børselva og Vigda

 

Siden 2015 har NINA, i samarbeid med grunneierene, telt gytefisk i både Børsaelva og Vigda. Lenke til siste rapport finnes her

Disse undersøkelsen har vist at det for flere år er et høyt innsig av laks til de to elvene (over 1000 laks), og at Børsaelva har en av regionens høyeste tettheter av gytelaks målt mot meter elv. Det er derfor svært viktige å ta vare på disse vassdragene.

Høsten 2018 ble ungfisktetthet i Viggja undersøkt, og som forventet ble det funnet både laks og ørret. Kommunen har derfor tre lakseelver, men for Viggja sin del er fokus og vernet rundt den dårlig

Ungfiskundersøkelser har også blitt gjennomført i Vigda i 2015 og 2017, og skal gjennomføres i både Børsaelva og Vigda i høst.

 

Spyleprosjekt i Børsaelva og Vigda

 

I fjor høst ble det også som en pilot gjennomført et spyleprosjekt i Børsaelva og Vigda. I dette prosjektet som Veterinærinstituttet har hovedansvaret for, spyles områder av vassdragene for å se om dette kan øke tetthet av ungfisk og bedre gyteforhold. Til jobben brukes kraftige pumper. Strekninger i nedre del av Vigda er så hardpakket og at laksen ikke får til å gyte der. Det at den er så slett med mye finstoff mellom steiner gjør også at det blir lite skjul for ungfisken, og dermed går produksjonen ned.

I Børsaelva er problemet noe det sammen, men her er det høy alge- og plantevekst som har gjort at tidligere gode gyteplasser nå er så gjengrodd at de ikke lengre er tilgjengelig for laks og sjøørret. Hogst av kantskog og dermed mer lys, må ta mesteparten av skylda, men også stor avrenning av næringssalter er en medvirkende årsak.