Overføringsledning Eggkleiva- Børsa

Skaun kommune har et avløpsrenseanlegg i Eggkleiva som ikke oppfyller dagens krav. Dagens renseanlegg skal legges ned og spillvannet skal føres til Børsa Renseanlegg. I samme trase vil det legges vannledning.

Viggja avløpsrenseanlegg

Skaun kommune arbeider med å etablere avløpsrenseanlegg for Viggja.

Brekka

Høsten 2017 starter Skaun kommune opp arbeidet med å bytte vann og avløpsledningene i siste del av Brekka. Når ledningsnettet i Fjellvegen er byttet ut vil kommunen ha oppgradert nettet i hele Brekka.

Utvidelse kommunalt avløp

I Vannforskriften (innført i 2007) stilles det krav til at alt vann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen utløpet av 2021. Skaun kommune jobber med langsiktige planer for at den økologiske tilstanden skal være god eller bedre innenfor fristen. For å nå dette målet er det nødvendig med opprydning i spredt avløp, og det har derfor blitt satt opp områder hvor man ser at det er mulig å enkelt utvide kommunalt avløp. Når det kommer kommunal avløpsledning i nærhet av din eiendom, kan kommunen kreve at eiendommen kobles til denne.