Nye hovedlegninger for vann og avløp langs fylkesveg 6630, Gammelvegen, mellom Eggkleiva og Børsa

Skaun kommune planlegger å bygge nye hovedledninger for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa. Det planlegges også nye vannledninger fra Krangsås/Einan til Vassåsen (vest for Børsa sentrum) og langs en mindre strekning i retning Buvika.

 

Avløp

Eggkleiva avløpsrenseanlegg er i dag gammelt og nedslitt, og det er ikke hensiktsmessig å oppgradere anlegget til dagens standard. I stedet for å bygge et nytt renseanlegg i Eggkleiva, med utslipp til Børselva, er det besluttet å bygge en overføringsledning for avløp fra Eggkleiva til Børsa renseanlegg.  Børsa avløpsrenseanlegg har dyputslipp til fjorden, som er en mye mer robust løsningenn utslipp i Børelva. Særlig viktig er dette for ukontrollerte utslipp ved driftsforstyrrelser eller uhell.

Drikkevann

Drikkevannsforsyningen fra Malmsjøen til Børsa, Buvika og Viggja går i dag i en enkelt ledning, med begrenset kapasitet.  For å øke kapasiteten, og samtidig også leveringssikkerheten på drikkevann og brannslukkevann, er det besluttet å bygge en ny vannledning mellom Malmsjøen og Børsa, i tillegg til den eksisterende.

På strekningen mellom Eggkleiva og Børsa vil den nye vannledningen følge samme trasé som den nye overføringsledningen for avløp, og det innebærer en betydelig besparelse for Skaun kommune at de to ledningene kan legges samtidig.

Den nye vannledningen må imidlertid videreføres sørover fra Eggkleiva og kobles til eksisterende vannledning ved Venn før full kapasitetsøkning og leveringssikkerhet oppnås.

 

Prosessen

Skaun kommune har i lengre tid planlagt traseen for de nye hovedledningene for vann og avløp fra Eggkleiva til Børsa, samt nye vannledninger til Vassåsen og mot Buvika. Hele ledningstraséen er nå geoteknisk vurdert og det har blitt foretatt grunnundersøkelser der hvor dette har vært nødvendig.  Trøndelag fylkeskommune har foretatt arkeologiske undersøkelser på deler av strekningene.

Et konkret forslag til ny ledningstrase er nå ferdigstilt. Denne vil i stor grad følge fylkesveg 6630 Gammelvegen (tidl. Fv757). På noen partier vil ledningene bli liggende i selve vegen eller inne på offentlig veg-grunn, mens det på andre partier vil være mer gunstig å legge ledningene til siden for vegen, på privat grunn.

For enkelte eiendommer kan det være aktuelt å koble ut det private avløpsanlegget for å koble seg til den nye avløpsledningen. Vi vil kontakte de grunneierne som dette kan være aktuelt for.

I anleggsperioden vil det i perioder være behov for omlegging av trafikk, dette vil vi varsle og skilte om i god tid.

Vi vil også kontakte hver enkelt av grunneierne som berøres av forslaget til nye ledningstraséer, for å få i stand avtaler / tillatelser til å anlegge offentlige vann- og avløpsledninger over privat eiendom.

Grunneierkart

Einan-Einmoen HW101

Einmoen-Krangsås HW102

Krangsås-Kjærem HW103

Kjærem-Handbetg HW104

Handberg-Hommellia HW105

Hommellia-Vollum HW106

Vollum-Fossvang HW107

Fossvang HW108

Meistadvegen HW201

Ljåklev HW202

Ljåklev-Fossan HW203

 

Viggja avløpsrenseanlegg

Skaun kommune arbeider med å etablere avløpsrenseanlegg for Viggja.

Brekka

Høsten 2017 starter Skaun kommune opp arbeidet med å bytte vann og avløpsledningene i siste del av Brekka. Når ledningsnettet i Fjellvegen er byttet ut vil kommunen ha oppgradert nettet i hele Brekka.

Utvidelse kommunalt avløp

I Vannforskriften (innført i 2007) stilles det krav til at alt vann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen utløpet av 2021. Skaun kommune jobber med langsiktige planer for at den økologiske tilstanden skal være god eller bedre innenfor fristen. For å nå dette målet er det nødvendig med opprydning i spredt avløp, og det har derfor blitt satt opp områder hvor man ser at det er mulig å enkelt utvide kommunalt avløp. Når det kommer kommunal avløpsledning i nærhet av din eiendom, kan kommunen kreve at eiendommen kobles til denne.