Utslippstillatelse

Dersom du ønsker innlagt vann i ny eller eksisterende bebyggelse, og ikke har mulighet til å koble utslippet til offentlig kloakknett, må du ha egen utslippstillatelse for avløpsvannet. Utslippstillatelse kan bare gis i spredtbygde strøk. Infiltrasjon og minirenseanlegg er eksempler på godkjente utslippsløsninger. Valg av løsning er avhengig av jordkvalitet, vassdrag og topografi. Slike anlegg er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og forusensningsloven og må planlegges og bygges av kvalifiserte foretak. Nærmere opplysninger fås ved etaten.

Du kan få hjelp til:

  • Råd og veiledning om hvilke skjema som er nødvendig for søknad om byggetillatelse

  • Liste over naboer som må varsles om tiltaket

  • Kartutsnitt for å lage situasjonsplan

Skaun kommune gjør oppmerksom på at alt arbeid på offentlig og privat ledningsnett er søknadspliktig.