I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på Eliløkken sjøside, gnr. 141 bnr. 29, Skaun kommune.

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse i et område som i gjeldende plan er avsatt til blokkbebyggelse.

Planområdet er på ca 10,8 dekar og avgrensningen av området er vist på vedliggende kartutsnitt.

Gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen.

Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte planarbeidet rettes til:

 

On arkitekter og ingeniører AS

Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger

post@on-as.no

Tlf. 72484020, innen 01.11.2021.