Beskrivelse

Formålet er å gi et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Rossvollheimen har også som formål gjennom dagtilbud og korttidsopphold å stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Informasjon om egenbetaling for opphold på institusjon

Alle med plass på sykehjem må betale for oppholdet. Reglene om dette finner du i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon  

 

Dagopphold og korttidsopphold inntil 60 døgn

Sats for dagopphold og korttidsopphold fastsettes av Helse –og omsorgsdepartementet, og endres pr. 01.01. hvert år. Døgnsatsen for korttidsopphold gjelder for opphold inntil 60 døgn pr. kalenderår.
 

Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn

Egenbetaling for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold. Ved tildelt langtidsplass får du vedlagt skjema for inntektsopplysninger og skjema for søknad om fradrag for boutgifter. Fradrag for boutgifter blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Skjema for inntektsopplysninger gir kommunen grunnlag til å innhente opplysninger om inntekt slik at vi kan beregne størrelsen på egenbetalingen. Skjemaet sendes så snart som mulig etter at du har mottatt vedtak om opphold.  Til: Rossvollheimen, Meieriskogen 26, 7353 Børsa.

 

Kommunen sin praksis

Beregningen er foreløpig og kan bli justert når skatteoppgjøret for inntektsåret foreligger. Betalingsvedtaket kan korrigeres ved endring i inntekt eller fradragsposter. Når skatteoppgjøret for foregående år foreligger vil det bli foretatt et etteroppgjør. Det er først når skatteoppgjøret for foregående år foreligger, at kommunen har korrekte opplysninger og kan beregne hva den enkelte skal betale for oppholdet for foregående år. Kommunen kommer da ut med en differanse mellom hva som var beregnet og hva som var faktisk inntekt. Er det betalt for lite sendes regning, og hvis beboer har betalt for mye tilbakebetales beløpet.

 

Inntekter som inngår i grunnlaget

Egenbetalingen blir fastsatt på grunnlag av all inntekt. Dette inkluderer pensjon og andre ytelser fra folketrygden, ytelser fra andre pensjonsordninger, arbeids- og næringsinntekter, leieinntekter og renteinntekter. Alle renteinntekter tas med når beboer sitter i uskiftet bo

-Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp

Det skal betales 75 prosent i årlig vederlag av alle inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Folketrygdens grunnbeløp endres årlig. Fribeløpet justeres årlig pr. 1.1 fra Helse –og omsorgsdepartementet.

-Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp

For alle andre inntekter utover folketrygdens grunnbeløp skal det betales 85 prosent etter at skatt og eventuelle gjeldsrenter er trukket fra.

 

Maksimalsats for egenbetaling

Maksimalsats per måned for opphold på Rossvollheimen i 2020 er kr 86 280.-

Det skal ikke betales mer i egenbetaling enn det en institusjonsplass reelt koster. Kurdøgnpris i 2020 på Rossvollheimen er kr 2876.-

 

Betaling - oppstart for betaling

Dersom du er tildelt langtidsopphold innvilges en fri måned når du kommer direkte fra hjemmet.

Dersom du kommer til langtidsopphold etter å ha vært på annen institusjon, sykehus eller avlastningsopphold, vil dette bli inkludert i friperioden. Dersom du har hatt innleggelse over 60 døgn i gjeldende kalenderår innvilges ikke frimåned.

 

Fradrag i grunnlaget for beregning

-Forsørgerfradrag

Dersom du har ektefelle/samboer eller mindreårig barn som bor hjemme skal det beregnes forsørgerfradrag (jf. § 5. Vederlagsforskriften). Fradraget blir redusert dersom ektefelle eller barn har egen arbeidsinntekt eller mottar pensjon fra folketrygden. Det blir også gitt fradrag av halvparten av brutto pensjonsytelser som kommer i tillegg til ordinær folketrygd. Eksempel på dette er tjenestepensjon eller andre private pensjonsordninger.

-Fradrag for utgifter til bolig

Kommunen kan gi deg fradrag for faste og dokumenterte utgifter til bolig. Dette gjelder fradrag for boutgifter som husleie, kommunale avgifter, nettleie for strøm, hus- og innboforsikring.

-Fradrag for gjeldsrenter

Det gis fratrekk for gjeldsrenter på lån som er tatt opp før tildelt langtidsplass. For beboere som har hjemmeboende ektefelle/samboer, gis det 50% fradrag for gjeldsrenter. Dette gjelder også for de som har korttidsopphold over 60 døgn pr. år. 

 

Frivillig deling av dobbeltrom

I forskriften § 3 annet ledd med virkning fra 1.juli 2014 heter det: «Beboere som mot sin vilje legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp Jf. Rundskriv I-1 Helse –og omsorgsdepartementet er dette fribeløpet for 2020; 41 600.-. Dette vil omfatte alle langtidsbeboere på dobbeltrom, med mindre en beboer skriftlig gir uttrykk for et klart ønske om å dele rom med en annen. Da vil fordelen av forhøyet fribeløp falle bort.

 

Etteroppgjør når skatteoppgjør/ligning foreligger

Hvert år foretar vi et etteroppgjør i forbindelse med skatteoppgjør/ligning. Det er først når skatteoppgjøret foreligger at kommunen kan beregne hva den enkelte beboer faktisk hadde i inntekt/fradrag. Kommunen kommer da ut med en differanse mellom hva som var estimert, og hva som var faktisk inntekt. Dersom det er betalt for lite sendes det faktura, og har du betalt for nye refunderes differansen.

 

Betaling

Trekk vil bli innmeldt NAV, evt fakturert i perioden før NAV starter trekk.

 

Kontaktinformasjon og informasjon om klageadgang

Dersom du vil klage på vedtaket er klagefristen 3 uker etter at du mottok betalingsvedtaket. Klagen sendes Rossvollheimen helse –og omsorgssenter, Meieriskogen 26, 7353 Børsa.