Hvilke krav må du oppfylle?

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må  ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. 

Hvordan søke om salgsbevilling?

Du må søke via vårt elektroniske søknadsskjema

Søknadsskjema

Vedlegg som må sølge med søknad om salgsbevillig

  • Firmaattest
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt og eventuelt fremleiekontrakt og/eller franchiseavtale
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. Om bekreftelse ikke foreligger kan prøven tas ved henvendelse til kommunen.
  • Eventuell kjøpekontrakt

Hvor lang tid tar det å få svar på søknaden?

Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- eller skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig

Meld fra om endringer i eksisterende bevilling

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager. Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling.

Benytt elektronisk søknadsskjema Bevilling - melding om endringer