Hvilke krav må du oppfylle?

Serveringsstedets daglige leder må bestå en etablererprøve for å dokumentere at han/hun har nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om serveringsloven. Du kan kontakte kommunen om du ikke har tatt etablererprøven.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Det må også foreligge godkjennelse fra politiet og skattemyndighetene for den som søker bevilling og for daglig leder. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål.

Hvordan søke serveringsbevilling?

Du må søke via våre elektroniske søknadsskjema.

Søknadsskjema

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

  • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
  • Firmaattest
  • Skatteattest for søker

Meld fra om endringer i eksisterende bevilling

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

Benytt elektronisk søknadsskjema Bevilling - melding om endringer