Sosialtjenestens arbeids- og ansvarsområde reguleres hovedsakelig av Lov om sosiale tjenester - Sosialtjenesteloven

Lovens formål:
- å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer

- å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Vi kan yte hjelp i form av tiltak som: 
- økonomisk sosialhjelp
- opplysning, råd og veiledning
- kvalifiseringsprogrammet (KVP)
- økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
- midlertidig botilbud (nødsituasjon)
- individuell plan

Sosialtjenesten samarbeider med andre instanser som personen som søker bistand har kontakt med. Dersom det er mange instanser involvert i en sak opprettes det gjerne en ansvarsgruppe der personen/familien som har behov for bistand og samarbeidsinstansene deltar.

Ekspedisjonen tar imot henvendelser pr. telefon og fra personer som oppsøker kontoret. Dersom en ønsker samtale med saksbehandler må det bestilles time på forhånd.

Alle på sosialkontoret har taushetsplikt.
 

Økonomisk sosialhjelp - slik søker du

 

Søknadsskjema

Sosialtjenesten - helsenorge.no

 

Regelverk
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

 

Rundskriv hovednr.35 - Lov om sosiale tjenester i NAV