Beskrivelse

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Tildelingskontoret i Skaun kommune saksbehandler for tre enheter i kommunen; Hjemmetjenesten, Barn, familie og helse og Rossvollheimen helse- og omsorgssenter. Tildelingskontoret skal bidra med generell informasjon og veiledning, vurdere hvilken hjelp den enkelte kan få, og ta beslutninger om hvilke tjenester som skal innvilges.

Kontoret skal sikre lik tildelingspraksis og lik tilgang til helse og omsorgstjenester for alle.

Tildeling av helse- og omsorgstjenester er behovsprøvd.

Hjemmetjenester

 • Helsetjenester i hjemmet

 • Praktisk bistand (daglige gjøremål, opplæring, trygghetsalarm, matombringing, BPA, Kapto)

 • Pårørendestøtte (omsorgsstønad, avlastning, veiledning)

 • Fritidskontakt

 • Parkeringsbevis

 • TT-kort

 • Ledsagerbevis

 • Hverdagsrehabilitering

 • Individuell plan

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter:

 • Dagopphold (aktiviteten og dagtilbud for demente)

 • Korttidsopphold (rehabilitering, utredning/behandling, avlastning og lindrende opphold)

 • Langtidsopphold