Kommunestyrevalg

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret.

Det er kommunestyrevalg i september hvert fjerde år, og holdes neste gang 11. september 2023.

Fylkestingsvalg

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak.

Det er fylkestingsvalg i september hvert fjerde år, og holdes neste gang 11. september 2023.

Kunngjøring av godkjente valglister - kommunestyrevalget Skaun 2023

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 31.03.2023. Forslagene ble godkjent av valgstyret 09.05.2023.

Følgende valglister ble godkjent:

Arbeiderpartiet

Buviklista

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Rødt

Senterpartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på Skaun rådhus

I henhold til valgloven § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. 


Klagen sendes:
Valgstyret i Skaun kommune, Postboks 74, 7358 Børsa