Det skal etableres ny ledning for spillvann (kloakk) fra Børsa sentrum til Børsa renseanlegg ved Eliløkken. Samtidig skal det legges ny ledning for drikkevann på samme strekning, og i tillegg overvannsledning for regn- og smeltevann på deler av strekningen.

Bakgrunn for prosjektet

I kommunens vedtatte hovedplan for vann og avløp er det definert prioriterte utbedringstiltak som kommunen skal arbeide med. Et av disse prosjektene omfatter etablering av ny ledning for spillvann (kloakk) fra Børsa sentrum til Børsa renseanlegg ved Eliløkken. Samtidig skal det legges ny ledning for drikkevann på samme strekning, og i tillegg overvannsledning for regn- og smeltevann på deler av strekningen.

Dette er en videreføring av arbeidet ved Børsa skole, der det ble lagt til rette for videre arbeid med etablering av vann- og avløpsledninger et stykke opp Brubakken.

Prosjektets omfang

Ved valg av trasé er det mange hensyn å ta. Grunnforhold, eksisterende infrastruktur og trafikkavvikling er noen nøkkelpunkter.

I dette prosjektet legges ledningene, så langt det lar seg gjøre, i eksisterende veg og gangveg for å minimere inngrep på private eiendommer. Det lar seg imidlertid ikke gjøre å unngå private eiendommer fullt og helt, da grøftene graves bredere enn ledningene i seg selv. I etterkant av gravingen vil alle berørte arealer tilbakeføres til samme standard som de har i dag. Grunneiere som får sin private eiendom berørt vil kontaktes direkte.

I løpet av anleggsfasen vil det være behov for midlertidige avstengninger av vei, noe som vil føre til omkjøring. Disse omkjøringene vil bli godt merket og arbeidet planlegges slik at periodene med stengte veier vil være så korte som mulig, både i tid og utstrekning, og påvirke så få som mulig av gangen.

Det må påregnes at man ikke vil kunne kjøre helt hjem til enhver tid, og at alternativ parkeringsplass periodevis må benyttes. Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging med hensyn til adkomst, ber vi om at du tar kontakt med prosjektleder. Kontaktinformasjon står nederst på siden.

Arbeidet vil foregå på Brubakken, langs Viggjavegen (i hovedsak i gang- og sykkelveg) og på Jonsflata. Arbeidet vil ikke begrenses til disse vegene.

Framdrift

Prosjektet er nå i detaljprosjekteringsfasen. Forventet anleggsstart er i løpet av våren 2023 og forventet varighet er ca. seks måneder.

Det vil legges ut videre informasjon om anleggsarbeider når entreprenør er valgt. Det vil da sendes ut nabovarsel og direkte berørte grunneiere vil kontaktes for ytterligere informasjon og inngåelse av avtale.

Kontakt

Har du spørsmål, eller behov for spesiell tilrettelegging med hensyn til adkomst, kan du ta kontakt med prosjektleder Kristin Greiff Johnsen på telefon 950 11 404 eller e-post kristin.greiff.johnsen@multiconsult.no.