Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og 12-9 varsles igangsetting av reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr./bnr. 178/2,3,4, 177/1,2,4, 180/1,3, 178/8, 1039/6, 147/2, 173/1 m.fl. i Skaun kommune. Planområdet er lokalisert langs fv. 800 mellom Buvika og Børsa.

Tiltakshaver er Furuvika Utvikling Drift AS. Hensikten med planarbeidet er å utvikle et nytt næringsområde med kaianlegg. Varslet planområde er ca. 1090 daa og omfatter næringsareal og vegløsninger. Tiltakshaver vil inngå nødvendige utbyggingsavtaler med kommunen.

Arealet er i kommuneplanen hovedsakelig avsatt til LNFR-areal og er delvis skogdekt. I tillegg omfattes et større areal i sjø og vassdrag. Omreguleringen av LNFR-arealet til næring vil være i strid med overordnet plan og vurderes til å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6, vedlegg I, punkt 19. Samtidig med varsel om oppstart, legges derfor forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Planen vil tilrettelegge for store sjønære næringsarealer med kaianlegg. Gode adkomstløsninger er en viktig forutsetning og avgjørende for utvikling av området. Forskjellige adkomstløsninger vil vurderes i planprosessen, bl.a. nye ramper på/av E39 og ny tilknytning til Børskrysset.

Vedlagte planavgrensning viser hvilket område som ønskes utviklet til næringsområde.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til froydis@selberg.no innen 26.11.2021.

Dokumenter:

Forslag til plangrense på kartbakgrunn

Planinitiativ

Planprogram Furuvika 04.10.2021

Referat oppstartsmøte 13.09.2021

Varsel om igangsatt planarbeid for Furuvika Næringsområde og høring av planprogram

Forslag til planavgrensning