Hensikten med planarbeidet var (og er) å legge til rette for utbygging av 23 boligenheter på østsiden av Fv. 6630 ved Krangsås i form av kjedet eneboliger og flermannsboliger med tilhørende fellesarealer. Gjeldende plan for området er kommuneplan for Skaun kommune, vedtatt 11.12.2014, der arealene er avsatt til boligformål og LNFR-formål.

Etter senere tids korrespondanse med offentlige myndigheter er det blitt enighet mellom forslagstiller/regulant og Skaun kommune å utvide planområdet til også å gjelde Fv. 6630 fra opprinnelig planområde og helt ned til kryssing av E39 ved Børsa sentrum (gnr./bnr. 1757/1 og 1757/2). Formålet med planutvidelsen er å legge til rette for en fremtidig sammenhengende gangvegforbindelse fra Krangsås til Børsa sentrum. Tidligere planavgrensning omfattet ca. 18 daa. Ny planavgrensning m/ Fv. 6630 omfatter ca. 44 daa.

Planen er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2. Dette begrunnes med at planforslaget er delvis i tråd med kommuneplanens arealdel. Planen anses ikke som så omfattende eller spesiell at det faller inn under forskriften.

Merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeiding av planforslaget. Også når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel og kan også da komme med merknader innen en gitt frist.

Dokumenter:
Plangrense - veg Krangsås

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «17-0565 Detaljregulering Krangsås boligfelt» og rettes til:
NORGESHUS AS v/ Ellen R. Krogstad
Pb. 161, 7223 MELHUS
eller e-post Ellen.Reitan.Krogstad@norgeshus.no  innen 15.agust 2020.