Driftskontoret ved uteseksjonen har ansvaret for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Vårt mål er å gi Skaun kommunes innbyggere trafikksikre og fremkommelige veger.

På kommunale veger er det kommunen som forvalter vegloven.

På riks- og fylkesveger er det Statens vegvesen som fatter vedtak.

Saker som behandles etter vegloven er bl.a.:
  • avkjørselsaker (utenfor regulert område)
  • gjerder, trær og beplantning
  • reklameskilt
Forvaltning av vegtrafikkloven og skiltforskriften.
Vi behandler skiltsaker etter vegtrafikkloven på kommunal veg så langt vi har myndighet til det. Dette avgjøres etter hvilken skilttype søknaden gjelder. Det er Statens vegvesen som har skiltmyndighet på en rekke skilt, også på kommunal veg. På riks- og fylkesveg er det Statens vegvesen som har skiltmyndighet. Nærmere henvendelser om dette kan rettes til Teknisk kontor.

Trafikksikkerhet er et viktig område innen veg. Kommunen har en egen trafikksikkerhetsplan. Denne består av et plandokument og en tiltaksdel.
Formannskapet er kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

Trøndelag fylkeskommune har også et eget trafikksikkerhetsutvalg. En av deres oppgaver er blant annet å fordele midler fra forskjellige tiltakspakker.

Noen av tiltakspakkene er åpne for alle å søke på, mens andre er forbeholdt kommune og fylkeskommune.

En annen viktig aktør innen trafikksikkerhetsarbeidet er Trygg Trafikk. De kan bistå både offentlig og private aktører i trafikksikkerhetsarbeidet.