Det er Uteseksjonen ved Eiendomsdrift som har ansvaret for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Vårt mål er å gi Skaun kommunes innbyggere trafikksikre og framkommelige veger.

På kommunale veger er det kommunen som forvalter vegloven.

På riks- og fylkesveger er det Statens vegvesen som fatter vedtak.

Saker som behandles etter vegloven er blant annet:

 • Avkjørselssaker (utenfor regulert område)
 • Gjerder, trær og beplantning
 • Reklameskilt

 

 • Brøyting

  I Skaun er det både kommunale veger, og fylkes- og europaveger, som betyr at det er ulike aktører som har ansvar for drift og vedlikehold av vegene.

  Gjelder din henvendelse kommunal veg, ta kontakt med
  - Kommunens sentralbord på telefon 72 86 72 00 på hverdager mellom kl. 08.00-15.00
  - Kommunens tekniske vakt på telefon 992 47 447 på hverdager utenom sentralbordets åpningstider og helgedager

  Gjelder din henvendelse fylkes- eller europaveg, ta kontakt med
  - Vegmeldingssentralen på telefon 175

  Spørsmål og svar om brøyting

 • Avkjørselssaker

  Det er veglovens § 40-43 som gir bestemmelser om avkjørsler til offentlig veg.

  På kommunale veger er det kommunen som gir avkjørselstillatelse. Gjelder det derimot riks- eller fylkesveg, må du sende søknad til Statens vegvesen.

  Ved flytting av eksiterende avkjørsel til kommunal veg eller bygging av ny avkjørsel til kommunal veg, bruker du dette skjema for å søke.

 • Gjerder, trær og beplantning

  I regulert område er det ofte bestemmelser i reguleringsplanen som viser hvordan gjerder, trær og beplantning skal anlegges.

  Busker og trær vokser og kan etter hvert hindre sikt i vegkryss og andre steder på vegnettet. § 31 i vegloven gir vegmyndigheten rett til å pålegge hjemmelshaver å fjerne beplantning som er til hinder for trafikksikkerheten og vedlikeholdet av vegen.