Vinterkulturuka er 10 år!

Vinterkulturuka skal være den store kulturmønstringa i Skaun kommune. Den skal ha et innhold og et program som gjør den til en interessant festival i hele regionen. I tillegg skal kulturuka være tilstede med kulturprogram for og som et tilbud til alle kommunens innbyggere mellom 0 – 100 år.

Vinterkulturuka skal ha et mangfoldig kulturtilbud. Uka skal samle det frivillige kulturlivet og motivere for nytenkning, opplevelser og kulturutvikling. Vinterkulturuka skal også trekke publikum og deltakere fra hele regionen til et utfordrende og nyskapende kulturprogram. Vinterkulturuka ble etablert i skjæringspunktet mellom ønske om ei synlig kultursatsing i Skaun og ønske om utvikling og nytenkning rundt arbeidet med Ungdommens kulturmønstring.

Siden første kulturuke i 2011 fram mot jubileumsuka i 2020 har det vært ei rivende utvikling. Det er en målsetning for uka å favne like mange deltakere og publikum som det bor innbyggere i kommunen, en målsetning som blir vanskeligere år for år i en vekstkommune som Skaun.

Det var ved starten et ønske at de tre nasjonale ungdomskulturelle satsingene DKS, UKM og Kulturskole skal være bærebjelker i Vinterkulturuka. Dette er fortsatt en målsetning. Videre tar kulturuka opp i seg Kulturutredningen 2014 sin ambisjon om satsing på frivillighet, kulturskole og bibliotek.

Det er tenkt at kommunens arbeid rettet mot nye innbyggere skal gjennomsyre program og profil for uka slik at kulturlivet kan synliggjøres og presenteres som det limet det er i kommunen vår. 

Inn i Vinterkulturuka 2020 legges offisielt åpningsarrangementet for Bautaen kulturhus og Skaun ungdomsskole. Det vil si at noe aktivitet vil sentreres rundt kulturhuset. Dette gjelder både åpningsarrangementet lørdag 25. januar, men også aktiviteter senere i uka. Likevel vil kulturuka ønsker å bygge på malen fra tidligere år, og med det planlegge for ei bredt anlagt kulturuke med aktivitet på et stort mangfold av arenaer.

Frist for å melde inn aktivitet til programmet er 1. desember.