I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 legges forslag til endring av reguleringsplan for Hove, del Hove camping (gnr/bnr 57/1 m.fl.), ut til begrenset høring og offentlig ettersyn.

Planen legges ut til offentlig ettersyn i perioden 2. juli til 3. september 2024.

Vi har mottatt planforslag fra Kystplan AS, med en mindre endring av reguleringsplanen for Hove. Tiltakshaver er Hove Camping ved Erlend Klefstad. Endringen omfatter detaljregulering av Hove Camping slik den er etablert i dag, felles småbåthavn/ flytebrygge i Ånøya, samt omregulering av to fritidseiendommer til boligeiendommer.

I gjeldende reguleringsplan for Hove (PlanID 5029 198907) er det kun arealet på sørsiden av fylkesveien som er avsatt til camping. Arealet nord for fylkesveien er i hovedsak regulert til jord- og skogbruk, fritidshus og noen boligtomter. Denne reguleringsplanen er såpass gammel at den ikke eksisterer som en sosi-fil. Reguleringsplanen finnes kun på papir og pdf.

Hove camping er en eksisterende opparbeidet campingplass, bestående av to områder: et nord for fylkesveg 708 og et sør for fylkesvegen. Dagens eier av campingplassen ble kjent med at området nord for fylkesvegen ikke er regulert til campingdrift i forbindelse med tilsyn på campingplassen høsten 2018. Hensikten med planarbeidet er at tiltakshaver ønsker å beholde området som campingplass. På bakgrunn av dette ønskes det gjennomført en endring av reguleringsplanen for området, slik at den reflekterer dagens bruk.

Planforslaget representerer en endring av gjeldende reguleringsplanen for området, med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel og dagens situasjon. I tillegg til dette søkes det regulert inn en ny campingplass nord for fylkesvegen, omgjøring av to fritidsboligtomter til boligtomter, samt felles småbåthavn i Ånøya.

 

Dokumenter

 

Høringsfrist er 3. september 2024.