Vi bygger nye hovedrør for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa. Det planlegges også nye vannrør fra Einan til Vassåsen (vest for Børsa sentrum) og langs en mindre strekning i retning Buvika.

Avløpsrenseanlegg

Eggkleiva avløpsrenseanlegg er i dag gammelt og nedslitt, og det er ikke hensiktsmessig å oppgradere anlegget til dagens standard. I stedet for å bygge et nytt renseanlegg i Eggkleiva, med utslipp til Børselva, er det besluttet å bygge et overføringsrør for avløp fra Eggkleiva til Børsa renseanlegg.

Børsa avløpsrenseanlegg har dyputslipp til fjorden, som er en mye mer robust løsningenn utslipp i Børselva. Dette er særlig viktig for ukontrollerte utslipp ved driftsforstyrrelser eller uhell.

Drikkevann

Drikkevannsforsyningen fra Malmsjøen til Børsa, Buvika og Viggja går i dag i et enkelt rør, med begrenset kapasitet. For å øke kapasiteten, og samtidig leveringssikkerheten på drikkevann og brannslukkevann, er det besluttet å bygge nytt vannrør mellom Malmsjøen og Børsa, i tillegg til den eksisterende.

På strekningen mellom Eggkleiva og Børsa vil det nye vannrøret følge samme trasé som det nye overføringsrøret for avløp, og det innebærer en betydelig besparelse for Skaun kommune at de to rørene kan legges samtidig.

Vannrøret må imidlertid videreføres sørover fra Eggkleiva og kobles til eksisterende vannrør ved Venn før full kapasitetsøkning og leveringssikkerhet oppnås.

Prosessen

Traséen for de nye hovedrørene for vann og avløp fra Eggkleiva til Børsa, samt nye vannrør til Vassåsen og mot Buvika, er geoteknisk vurdert og det har blitt foretatt grunnundersøkelser der dette har vært nødvendig. Trøndelag fylkeskommune har foretatt arkeologiske undersøkelser på deler av strekningene.

Traséen vil i stor grad følge fylkesveg 6630 Gammelvegen (tidligere fylkesveg 757). På noen partier vil rørene bli liggende i selve vegen eller på offentlig veggrunn, mens det på andre partier vil være mer gunstig å legge dem til siden for vegen, på privat grunn.

For enkelte eiendommer kan det være aktuelt å koble ut det private avløpsanlegget for å koble seg til det nye avløpsrøret når dette står ferdig. Vi vil kontakte de grunneierne som dette kan være aktuelt for. Vi vil også kontakte hver enkelt grunneier som berøres fysisk av nye rørtraséer, for å få i stand avtaler/tillatelser til å anlegge offentlige vann- og avløpsrør over privat eiendom.

I anleggsperioden vil mye arbeid pågå i offentlig veg, eller svært nær offentlig veg, slik at det i perioder vil være behov for omlegging av trafikk, dette skal skiltes og varsles (til vegtrafikksentral og på SMS til alle telefonnummer som er registrert med adresse innenfor det berørte området).

Gjennomføring

  • Hovedrør for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa, samt sidestrekk langs Meistadvegen (mot Buvika): forventes ferdig lagt i løpet av våren 2024, med ferdigstillelse fram til sommeren. Eierne av eiendommer som er direkte berørt vil bli kontaktet med hensyn til erstatning for klausulering og eventuelt avlingstap eller skade. For beboere langs Gammelvegen skal det bli mulig å knytte seg til offentlig avløpsrør i løpet av sommeren 2024. Søknad om tilknytning må sendes til kommunen.
  • Riving av gammelt avløpsrenseanlegg og bygging av ny pumpestasjon: påstartet i mars 2024 og vil pågå over sommeren 2024.
  • Sidestrekk for vannledning fra Børselva opp mot Vassåsen: påstartet i mars 2024 og vil pågå i hele 2024.

Informasjonsmøte 30. januar 2023

Mandag 30. januar 2023 var det informasjonsmøte på rådhuset i forbindelse med prosjektet. Her kan du se presentasjonen som ble vist i møtet, samt lese et informasjonskriv om krav om påkobling til offentlig avløpsnett, og muligheten for å søke fritak fra dette.