Det skal etableres nytt rør for spillvann (kloakk) fra Børsa sentrum til Børsa renseanlegg ved Eliløkken. Samtidig skal det legges nytt rør for drikkevann på samme strekning, og overvannsrør for regn- og smeltevann på deler av strekningen.

Bakgrunn for prosjektet

I kommunens vedtatte hovedplan for vann og avløp er det definert prioriterte utbedringstiltak som kommunen skal arbeide med. Et av disse prosjektene omfatter etablering av nytt rør for spillvann (kloakk) fra Børsa sentrum til Børsa renseanlegg ved Eliløkken. Samtidig skal det legges nytt rør for drikkevann på samme strekning, og overvannsrør for regn- og smeltevann på deler av strekningen.

Dette er en videreføring av arbeidet ved Børsa skole, der det ble lagt til rette for videre arbeid med etablering av vann- og avløpsrør et stykke opp Brubakken.

Prosjektets omfang

Ved valg av trasé er det mange hensyn å ta. Grunnforhold, eksisterende infrastruktur og trafikkavvikling er noen nøkkelpunkter.

I dette prosjektet legges rørene dels i eksisterende veg og dels i dyrka mark. I eksisterende veg vil rørene legges ved tradisjonell grøftegraving. På resterende del av traséen vil brukes gravefri metoder. På denne måten minimeres arealene som blir berørt av anleggsarbeidene.

I etterkant av anleggsarbeidene vil alle berørte arealer tilbakeføres til samme standard som de har i dag. Grunneiere som får sin private eiendom berørt vil kontaktes direkte.

I løpet av anleggsfasen vil det være behov for midlertidige avstengninger av veg, noe som vil føre til omkjøring. Disse omkjøringene vil bli godt merket og arbeidet planlegges slik at periodene med stengte veger vil være så korte som mulig, både i tid og utstrekning, og påvirke så få som mulig av gangen.

Det må påregnes at man ikke vil kunne kjøre helt hjem til enhver tid, og at alternativ parkeringsplass periodevis må benyttes. Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging med hensyn til adkomst, ber vi om at du tar kontakt med prosjektleder. Kontaktinformasjon står nederst på siden.

Arbeidet vil foregå ved parkeringsplassen nord for Børsa skole, langs Kjerringdalen og ved Eliløkken sjøside. 

Framdrift

Prosjektet er nå ferdig prosjektert. Direkte berørte grunneiere kontaktes for ytterligere informasjon og inngåelse av avtale-

Forventet anleggsstart er før sommeren 2024 og forventet varighet er ca. seks måneder.

Det vil legges ut videre informasjon om anleggsarbeider når entreprenør er valgt.