Vi har tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn ved alle skoler.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Tolv timer gratis SFO for 1. trinn

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022 å innføre gratis halvdagsplass (tolv timer) for alle førsteklassinger fra høsten 2022. 

Våre betalingssatser for SFO endres derfor fra 01.08.2022. Ny pris for hel SFO-plass for 1. trinn blir kr 1 920,- pr mnd. Dersom du kun vil benytte deg av opphold tolv timer pr. uke i SFO på 1. trinn, er oppholdet gratis. Kostpenger blir fakturert. Det er ingen endring i satsene for 2.-4 trinn.

Innmelding

Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1. mars. Det er mulighet for påmelding til SFO i løpet av skoleåret. Oppsigelse av plass må skje skriftlig. Barn som får plass i SFO beholder plassen inntil den blir sagt opp, eller ut 4. klassetrinn.

Det kan kun søkes elektronisk.

Åpningstid og kontaktinformasjon

SFO holder som hovedregel åpent mandag til fredag kl. 07.00-17.00.

Se hjemmesiden til hver enkelt skole for kontaktinformasjon.