Pykisk helse og rus

 • Omfatter aldersguppen fra ca skolealder og oppover
 • Tilbud om støttesamtaler
 • Hjemmebesøk ved behov
 • Samtaler/oppfølging hvor pårørende er en aktiv part
 • Samarbeid med andre instanser ved behov

Boveiledning

 • Oppfølging til hjemmeboende med psykiske lidelser som ikke mestrer dagliglivets aktiviteter.
 • Støtte/opplæring slik at brukerne skal mestre å bo hjemme.

Treffstedet

 • Åpent mandag kl. 10.00 - 13.00 og onsdag kl. 10.00 - 15.00
 • Treffstedet er et lavterskeltilbud. Det betyr at den som vil kan komme
 • Treffstedet er et tilbud som skal bidra til å forebygge ensomhet og psykisk sykdom
 • Treffstedet kan gi brukerene: et sted å bli sett, få omsorg, sosial tilhørighet, aktiviteter, måltid i fellesskap med andre
 • Aktivitetsinnholdet er blant annet hobbyaktiviteter, handleturer, matlaging, bingo, dagstur på sommeren og mye annet
 • Husmøter en gang i måneden hvor vi planlegger aktiviteter

Gruppetilbud

 • Kurs i depresjonsmestring "KID"
 • Kurs i belastningsmestring "KIB"
 • Gruppe for barn av psykisk syke og/eller foreldre med rusavhengighet. Målgruppen er 8 – 12 år
 • Gruppe for utsatte barn og unge