Etablering av nytt avløpsanlegg

Før et nytt avløpsanlegg kan etableres, må det søkes om utslippstillatelse til kommunen. 

Retningslinjer for prosjektering, bygging og søknad knyttet til separate avløpsanlegg

Alle bygninger som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning. Dette gjelder også for fritidsboliger som ikke har installert wc, eller som kun fører vann inn i fritidsboligen i sommerhalvåret.

Det må søkes om utslippstillatelse i forbindelse med nybygg, innlegging av vann i eksisterende bygg, økning av belastning på eksiterende anlegg, og når anlegget skal oppgraderes.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på om du må søke om utslippstillatelse.

Mer informasjon om mindre avløpsanlegg finner du her

 

Søke om utslippstillatelse

Du må ha hjelp fra et nøytralt firma som er godkjent for denne typen arbeid når du skal etablere nytt avløpsanlegg, og det er firmaet som søker om utslippstillatelse til kommunen. Firmaet må kunne vise til erfaring og kompetanse fra arbeid med små avløpsanlegg. Firmaet vil stå som ansvarlig søker, og skal planlegge og prosjektere anlegget. 

Søknad om utslippstillatelse behandles etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven, og har inntil seks ukers behandlingstid.

Søknaden kan sendes digitalt, via e-post til postmottak@skaun.kommune.no, eller per post til

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

Her finner du søknadsskjema

 

Når avløpsanlegget er ferdig

Når arbeidet med avløpsanlegget er ferdig, skal ansvarlig søker sende inn ferdigmelding med anmodning om ferdigattest. Avløpsanlegget regnes ikke som godkjent før du har fått ferdigattest fra kommunen, og du kan ikke ta det i bruk før du har fått den.

Opprydding av spredte avløp

I 2018 vedtok kommunestyret en plan for opprydding av private, spredte avløpsanlegg i kommunen. 

Plan for opprydding av spredte avløp

 

Kommunens ansvar gjennom lovverket

Det er kommunen som gir tillatelse til utslipp av avløpsvann på en eiendom. Når utslippstillatelse blir gitt, får eier i praksis tillatelse til å forurense noe. I de fleste områdene er rensekravene satt til minimum 90 prosent rensing. Det vil si at det er tillatt med maksimalt 10 prosent forurensing. Kommunen er ansvarlig for å følge opp at forurensingen ikke er større enn det er gitt tillatelse til.

Kommunen er ansvarlig for å føre tilsyn med den gitte utslippstillatelsen, og at grenseverdiene holdes. Tilsyn av de private avløpsanleggene er viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang drikkevannskilder, badeplasser og friluftsområder.

Forurensningsforskriften Forurensningsloven