Verdighetsgarantien skal sikre at du som mottar omsorgstjenester får en verdig, trygg og meningsfull alderdom.

Det skal tas hensyn til at

 • du har en boform som er riktig for deg, ut i fra dine behov og tilstand
 • du har et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
 • du har et mest mulig normalt liv, som blant annet innebærer
  • normal døgnrytme
  • mulighet til å være utendørs i friluft
  • nødvendig hjelp til personlig hygiene
 • du får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
 • du får lindende behandling og en verdig død
 • du bevarer eller øker muligheten til å fungere i hverdagen
 • du får forsvarlig oppfølging av lege og annet personell
 • du får enerom hvis du bor på helseinstitusjon

Kriterier eller vilkår for verdighetsgarantien er at du mottar omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven eller lov om sosiale tjenester. Dette kan for eksempel være hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller sykehjemsplass.

Dersom behovene dine ikke blir ivaretatt, eller du er misfornøyd med selve tjenesten, kan du klage. Klagen sender til enten til kommunen eller til tjenesteyteren. Du har også mulighet til å klage direkte til Helsetilsynet.