Om tjenesten

  • Helsetjenester i hjemmet skal sørge for nødvendig og tilpasset pleie- og omsorg ved nedsatt funksjonsevne eller sykdom som gjør at innbyggeren ikke kan ivareta grunnleggende behov for å fortsatt kunne bo hjemme.
  • Helsetjenester i hjemmet skal motivere til egenomsorg, gjennom trening og opplæring, og bidra til et meningsfylt liv.

  • Helsetjenester i hjemmet vektlegger faglig utredning av funksjonsnivå, omsorgsbehov og sosial situasjon hvor det gis et vedtak som beskriver tjenesten.

Mål med tjenesten

Å kunne bo lengst mulig i eget hjem og økt egenmestring.

Kriterier

Funksjonsnivået gjør at bruker eller pasient ikke er i stand til å ivareta seg selv uten vesentlig hjelp og tilrettelegging.