Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Les mer om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva du kan gjøre dersom barnet ditt opplever mobbing på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside.

Utdanningsdirektoratet

Handlingsplan for et mobbefritt oppvekst- og læringsmiljø i Skaun kommune (PDF)

Elevene skal ha det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med at elevene har det det trygt og godt på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om eller tror at en elev blir krenket eller ikke har et trygt skolemiljø, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn egnede tiltak for at eleven føler seg trygg og har et godt skolemiljø. Rektor skal informere deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Det viktigste i skolens arbeid er hva som er best for elevene.

For spørsmål eller hjelp, ta kontakt med skolen ditt barn tilhører!

Mobbeombud i Trøndelag

Hans Lieng er mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag. Kontakt Mobbeombudet med spørsmål du har som elev og forelder/foresatt i saker knyttet til barnehage og skolemiljø.

 

Hvem kan kontakte Mobbeombudet?

  • Foreldre, foresatte og andre støttepersoner til barn i barnehagen
    og elever i grunnskolen.
  • Barnehageledere, skoleledere og andre ansatte i barnehage og skole.
  • Organisasjoner og andre som ønsker samarbeid, innspill, kurs eller foredrag knyttet til Mobbeombuets arbeid.

Du kan kontakte Mobbeombudet på epost, telefon, sms eller Snap (Mobbeombudtrl).