Alle kommuner er forpliktet til å ha reservevannforsyning til kommunens innbyggere. Dette jobber vi nå med å få på plass i Skaun. Reservevann vil leveres av MeTroVann via Melhus kommunes vannforsyningsnett.

Bakgrunn

Per i dag har vi ikke en godkjent reservevannforsyning i Skaun. Dette er noe alle kommuner er forpliktet til å ha, derfor har Mattilsynet gitt oss pålegg om å etablere dette.

Nå har vi fullført et forprosjekt i samarbeid med Prosjektutvikling Midt-Norge og AFRY, som ble behandlet i Plan- og miljøutvalget og Formannskapet i starten av mai 2022. I forprosjektet ble ulike alternativer for gjennomføring presentert, og det ble bestemt at alternativet med overføring fra Øysand til Buvika skal realiseres. 

Reservevann vil leveres av MeTroVann via Melhus kommunes vannforsyningsnett.

Gjennomføring

Gaulosen marine verneområde

Overføringsrøret som skal levere reservann må legges gjennom Gaulosen marine verneområde. I forbindelse med dette er det gjennomført marinbiologiske undersøkelser for å kartlegge forholdene på bunn. Undersøkelsene har avdekket at området er gyteplass for fisk og forekomster av Ålegras, en vernet vannplante med mange viktige økosystemfunksjoner. Vurderingen som ble gjort av marinbiologene viser at det er forsvarlig å gjennomføre tiltak i Gaulosen, samtidig som man ivaretar mangfoldet av plante- og dyreliv i området. Det er stilt vilkår med hensyn til gjennomføringsperiode og -metode, noe prosjektet vil innrette seg etter.

 

Trasé

Vi forsøker i så stor grad som mulig å begrense antall eiendommer som blir berørt av prosjektet, dette gjelder særlig boligeiendommer. Grunneiere som blir berørt, vil bli kontaktet i tidlig fase for informasjon og får i tillegg muligheten til å komme med innspill og informasjon om eiendommen.

Du som er grunneier kjenner din eiendom best, og informasjonen vi får fra deg er uvurderlig for en god og effektiv gjennomføring.

Røret vil krysse FV 800, Hammervegen og E39. Vi vil forsøke å gjennomføre alle disse kryssingene uten å stenge veg, men noe endring i kjøremønster kan bli aktuelt. Vi vil gå ut med informasjon om dette så tidlig som mulig, for å sørge for forutsigbarhet for brukere av vegene. Dette vil skje i samarbeid med vegeier.

 

Eksisterende rørnett

Når overføringsrøret er ferdig prosjektert vil vi flytte fokus til det eksisterende rørnettet i kommunen. Målet er at vi i en reservevannsituasjon skal kunne forsyne alle kommunens abonnenter på en like god måte som i en normalsituasjon. Dette vil medføre noen tilpasninger i kritiske punkter. Disse har vi allerede begynt å kartlegge og tiltakene vil gjennomføres som et ledd i reservevannprosjektet.

Status

Avtaler med Trondheim og Melhus kommuner er inngått, henholdsvis for levering og distribusjon av reservevann. Utlysning av entreprisekonkurranse avventer grunneieravtaler og tillatelser fra Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren og byggesak i Melhus og Skaun kommuner.