På grunn av et stort behov for flere gravplasser ved Buvik kirke, er det bevilget midler til å utvide Buvik kirkegård.

Dette prosjektet har blitt skrinlagt og gjenopptatt flere ganger, da behovene har endret seg samtidig som grunnundersøkelser har vist at grunnforholdene gir utfordringer for utvidelsen. 

Kirkegården skal utarbeides med en helhetlig og estetisk overgang mellom ny og gammel kirkegård. Det skal etableres benker og belysning med egnede området for avfallshåndtering. Det legges til rette for flere kiste- og urnegraver, samt en minnelund. Det er tiltenkt et avgrenset felt for muslimsk gravlegging.

Status

I formannskapsmøte 30.01.24 ble det bestemt å gå videre med en planskisse som gir en utvidelse av Buvik kirkegård i nord, mens den opprinnelige parkeringsplassen beholdes og vil bli den eneste parkeringen i umiddelbar nærhet til kirken. 

Den geotekniske rapporten revideres i henhold til den oppdaterte planskissen, og området vil bli detaljprosjektert utover sommeren 2024.