Det skal bygges nytt høydebasseng med tilhørende vannrør på Vassåsen.

Det nye høydebassenget skal erstatte et gammelt basseng som ligger ved Raubakkvegen, og vil sørge for forbedret kapasitet og trykk for eksisterende områder, samt mulighet for utbygging av nye områder. 

Bakgrunn

Det eksisterende høydebassenget er gammelt og har for liten kapasitet. Bassenget forsyner høyereliggende områder i Børsa, samt Viggja, med drikkevann. 

Utbyggingsplanene for Børsa vil føre til befolkningsvekst, noe som medfører behov for større kapasitet enn det eksisterende høydebasseng har. Nytt høydebasseng vil gi økt forsyningskapasitet og bedre trykkforhold for både drikke- og slukkevann.

Det må også etableres et vannrør for forsyning av bassenget og et rør for forsyning til innbyggerne som et tilkoblet kommunalt vann. Vannrøret tilknyttes nytt rør mellom Eggkleiva og Børsa, slik at bassenget kan forsynes direkte fra Malmsjøen.

Gjennomføring

Høydebasseng og røranlegg er ferdig prosjektert. Det er inngått avtale med grunneier der bassenget skal bygges. Prosjektet vil berøre Raubekkvegen både på grunn av legging av rør, og på grunn av adkomst til byggeplassen. Raubekkvegen vil bli stengt i perioder, og det er inngått avtale med veglaget.

Utlysningen har vært forsinket på grunn av koordinering med et annet prosjekt. Nå er dette imidlertid klart, og tilbudskonkurransen vil bli utlyst i løpet av våren.

Forventet anleggsstart er høsten 2024, og forventet byggetid er cirka ett år.