Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med dette tilskuddet er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Det kan søkes om følgende tilskudd:

  • Tilskudd til skogkultur
  • Tilskudd til veibygging
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.

Brosjyre til deg som er ny skogeier (PDF).

På Landbruksdirektoratet sin hjemmeside finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Dersom du ønsker å søke om tilskudd til tynning, drift med taubane, hest eller lignende, ber vi deg om å ta kontakt med oss for mer informasjon.