I oktober 2022 søkte Skaun kommune om å bli akkreditert inn i EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+. Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitet og samarbeidsprosjekt i heile utdanningsløpet. Etter en omfattende søknad, ble skolene i Skaun akkreditert som et såkalt konsortium. Det medfører at vi mottar midler som skal benyttes til at fagarbeidere, miljøarbeidere, lærere og skoleledere kan delta på ulike kurs og jobbskygging i ulike land i Europa. 

Kursene og jobbskyggingen skal støtte opp under utviklingsarbeidet som allerede pågår i skolene i Skaun, og er dermed særlig retta mot inkludering, bruk av digitale verktøy i læring og samarbeid rundt barn og elever. 

Skaun kommune er akkreditert som konsortium for Erasmus+ i fire år. Det første året har vi fått tildelt midler for 40 mobiliteter, som medfører at ni ansatte skal på jobbskygging og 31 skal delta på ulike kurs. 

I januar 2024 dro rektorene, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, leder av PP-tjenesten, utviklingsveileder i Trøndelag Sørvest og kommunalsjef oppvekst på det første kurset i regi av Erasmus+. Kurset omhandlet planlegging, ledelse og gjennomføring av Erasmus+-prosjekter. Kurset ble holdt sørøst i Spania og inneholdt også skolebesøk på barne- og ungdomsskoler utenfor Alicante. Kurset hadde deltakere fra Bulgaria og Tyskland, så vi fikk også innblikk i deres skolesystem og Erasmus+-plan. Det ble etablert kontakter som vil kunne brukes i framtidige motiliteter og prosjekter.

Dette ga oss et godt innblikk i mulighetene som ligger i de ulike ordningene i Erasmus+ og hvordan vi kan jobbe med inkludering, digitalisering, bærekraft og demokrati i et internasjonalt rammeverk. Det var særlig inspirerende å se fokuset på bærekraft i de skolene som vi besøkte. Vi gleder oss til fortsettelsen med Erasmus+-skoler, og å få med oss barnehagene og voksenopplæringa i Skaun, i ordningen etter hvert.