Det er Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for skoleskyssen for alle elever i grunnskolen i fylket. Dette gjelder når avstanden mellom skole og hjem er mer enn 2 km for elever på 1. trinn, og mer enn 4 km for elever på 2.-10. trinn. Det er AtB som administrerer skyssen for fylkeskommunen.

Hvis du er usikker på avstanden mellom skole og hjem, kan du beregne den med fylkeskommunens avstandsberegner.

Skoleskyss ved delt bosted

Elever som bor like mange, eller inntil 60/40 prosent av ukedagene i to hjem, kan ha rett til skoleskyss på grunn av avstand til begge foreldrenes adresser. Botid som er skjevere fordelt betraktes ikke som likeverdig, og i slike tilfeller har eleven eventuelt bare rett til gratis skyss innen skolekretsen.

Botiden dokumenteres med egenerklæring i søknad signert av begge foreldre, og må være forutsigbar og regelmessig med tanke på dimensjonering av skyssopplegg.

Dersom ett av to likeverdige bosted ligger langt fra nærskolen må det påregnes en mer komplisert reisekjede med lenger reise-, vente- og omstigningstid, og flere bussbytter enn om begge bosted var i rimelig nærhet til hverandre og elevens nærmiljø. Vurderinger knyttet til forsvarlig reisetid kan avgrense retten til gratis skoleskyss ved delt bosted.

Søknadsskjema

Skoleskyss på grunn av farlig skoleveg

Søknad om skoleskyss på grunn av særlig vanskelig eller farlig skoleveg (sikringsskyss), for strekninger der dette fra før ikke er vedtatt, sendes til oss.

Søknadsskjema