Kort fortalt er kommuneplanen Skaun kommunes viktigste styringsverktøy. Den legger grunnlaget for alle valg og prioriteringer de neste tolv årene – politiske og administrative. Hvor det skal bygges, hva som skal vernes og hva som skal prioriteres. Den sier også hvordan vi skal jobbe for å nå målene våre. 

Kommuneplanen er delt inn i en samfunnsdel og en arealdel.  

 

Samfunnsdel 

Samfunnsdelen skal si noe om de samfunnsmessige utfordringene og mulighetene de neste tolv årene. Befolkningsvekst, integrering, utbygging, bærekraft, og barn og unge er eksempler på temaer som vil berøres av denne delen av kommuneplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 ble vedtatt i kommunestyret 14. mars 2023.

Les mer om den nye samfunnsdelen her

 

Arealdel 

Kommuneplanens arealdel handler om de fysiske områdene. Hvor – og hvor mye – skal det bygges ut? Hva skal områdene brukes til? Arbeidet med arealdelen vil etter planen begynne tidlig i 2023, og også her vil det legges opp til at du kan si meningen din. 

Les mer om arbeidet med ny arealdel her