Det skal bygges ny avløpspumpestasjon med tilhørende rør ved Børsa skole, og nye rør for drikkevann og overvann. Pumpestasjonen skal avlaste den eksisterende stasjonen på Børsøra.

Bakgrunn for prosjektet

Avløpspumpestasjonen på Børsøra har ikke kapasitet til å ta imot større mengder spillvann enn den allerede gjør. På grunn av planer om utbygging og dermed befolkningsvekst i Børsa, er det behov for en ny pumpestasjon som kan avlaste den vi allerede har.

Omfang

Første del av prosjektet bestod av å legge nye vann- og avløpsrør forbi Børsa skole og gjennom Skaunavegen. Dette ble gjennomført i 2022.

Nå gjenstår å sette opp den nye avløpspumpestasjonen som skal pumpe spillvann fra Børsa sentrum til Eliløkken. Under prosjekteringen er det lagt vekt på at den nye stasjonen ikke skal gi naboene ulemper med støy og lukt.

Ved siden av avløpspumpestasjonen plasseres et aggregat som skal levere strøm ved strømbrudd. Det sikrer at stasjonen fortsatt virker ved strømbrudd, slik at vi unngår tilbakeslag til hus og utslipp av forurenset vann.

Avløpspumpestasjonen plasseres nordvest på parkeringsplassen ved den lille kunstgressbanen i Børsa. Når avløpspumpestasjonen er på plass, blir det satt ny kantstein, parkeringsplassen blir asfaltert og grøntarealer tilsådd. Antall parkeringsplasser blir litt redusert.

Konsekvenser for naboer og omgivelser

Avløpspumpestasjonen er planlagt på kommunalt areal. Ved valg av plassering er det mange hensyn som må tas, eksempelvis grunnforhold, eksisterende rør, ivaretakelse av kunstgressbanen og eiendomsforhold. Planlagt lokalisering er vurdert å være den beste når alle påvirkende faktorer er tatt i betraktning.

I anleggsfasen vil det bli ulemper i form av støy, støv og tungtrafikk. Entreprenøren vil så langt det lar seg gjøre utføre arbeidene innen normal arbeidstid på ukedager.

Det vil bli etablert et riggområde for anleggsbrakker og lagring av rør og materialer i nærheten av anleggsområdet. Lokalisering er ikke endelig bestemt.

Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Naboer vil motta nabovarsel.

Gjennomføring

Avløpspumpestasjonen er ferdig prosjektert, og det er inngått kontrakt med leverandør. Framdriften er foreløpig litt usikker på grunn av leveringstid på utstyr. Vi tar sikte på å bygge pumpestasjonen sensommer/tidlig høst 2024. De siste utomhusarbeidene med blant annet asfaltering av parkeringsplassen blir gjort våren 2025.