Arveloven § 99 a trådte i kraft 01. januar 2022. Bestemmelsen setter en frist for å overføre landbrukseiendom fra dødsboet til ny eier innen tre år fra arvelaterens død. Formålet med bestemmelsen er å forhindre at landbrukseiendommer blir værende i dødsbo over lang tid. 

Reglen gjelder for landbrukseiendommer som har minst fem dekar jordbruksareal, eller minst 25 dekar produktiv skog.

Overføringsfrist

I tilfeller hvor en landbrukseiendom inngår i et dødsbo, vil kommunen motta melding fra tingretten om dette. Tingretten vil deretter opplyse kommunen om hvem som er arvinger i boet. Dødsboet/arvingene vil få et varsel fra kommunen hvor de opplyser om frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier.

Der arvelateren døde før 1. januar 2022, regnes treårsfristen likevel først fra 1. januar 2022. Dette betyr at fristen i slike tilfeller først er gått ut etter 1. januar 2025. Dersom landbrukseiendommen ikke overføres til ny eier innen fristen, kan kommunen kreve tvangssalg av eiendommen.

Forholdet mellom konsesjons-, jord- og arveloven

Konsesjonslovens regler kommer ikke til anvendelse før det har skjedd et erverv. Når en landbrukseiendom inngår i et dødsbo regnes ikke dette normalt som et erverv eller eiendomsovergang som kan utløse boplikt. Likevel vil det tolkes som et erverv når eiendommen har ligget i dødsboet over tre år. Dette vil si at alle arvinger kan bli pålagt boplikt på eiendommen dersom de øvrige vilkårene er oppfylt. 

Jordlovens bestemmelser om driveplikt gjelder selv om eiendom inngår i et dødsbo. Dette vil si at dødsboet har plikt å drive jordbruksarealene på eiendommen eller inneha en leiekontrakt som oppfyller jordlovens bestemmelser også i perioden eiendommen inngår i et dødsbo.

Du kan søke om forlengelse av frist

Det er mulighet for å søke om fristforlengelse for overdragelse av landbrukseiendommen. Det er kommunen som behandler disse søknadene og det skal foreligge særlige grunner for at en slik søknad kan innvilges. Det finnes ingen fastsatt skjema for en slik søknad, men ta kontakt med kommunen så vil vi hjelpe deg med dette.