Skaun bo- og aktivitetstilbud (BoA) er for deg som har en funksjonsnedsettelse - enten den er fysisk, psykisk eller sosial karakter. Tjenesten er beregnet for folk i alle aldere. Vi kan også bistå med tjenester hjemme hos deg. 

I Skaun BoA jobber vi tverrfaglig på tvers av enheter, og ulike arbeidsgrupper koordinerer tjenestene slik at de blir tilpasset ditt individuelle behov. Tjenestene ytes i form av praktisk bistand og/eller opplæring hjemme hos deg. Det er meningen at tjenestene du får skal bidra til at du mestrer dagliglivets gjøremål ut i fra egne forutsetninger, og at du kan ha et sosialt aktivt liv. 

I tilfeller hvor det er behov for det, kan primær- og/eller spesialisthelsetjenesten involveres. 

Det er viktig for oss i Skaun BoA å ha et tett samarbeid med deg som mottar tjenester, eller dine nærmeste, slik at tjenestene kan tilpasses deg så godt som mulig.