Bygge selv – tips og råd

Informasjonsblader – byggeregler for ulike byggetiltak

Skjemaer og blanketter

Oversikt over byggereglene

Selvbygger - forskrift med veiledning

Tidsfrister
 

Oppdeling av boenheter – forskrift med veiledning

Bestemmelsen presiserer når det oppstår søknadspliktig oppdeling av boenhet. Bestemmelsen må ikke blandes sammen med andre søknadspliktige tiltak, som endring fra tilleggsdel til hoveddel. Se her for mer informasjon.
 

Eksempelsamling - Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg.

Eksempelsamlingen skal kunne gi hjelp til tiltakshaver ved søknad om fravik av tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk.
 

Riving av bygg

Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig og søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Trykk her for mer informasjon.
 

SEFRAK-registrerte bygg

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Få mer informasjon om dette her.

Krav til sikkerhet for tiltak som ikke er søknadspliktig

Grunneiere og entreprenører som gjør mindre tiltak som ikke er søknadspliktig bør være klar over at tiltakene skal være sikret mot eventuell naturfare. For gjennomføring av mindre tiltak(K0) se vedlegg 2 i NVE veileder 01/2019 på når det stilles krav til geoteknisk vurdering og utførelse. Det gjelder områder under marin grense og består av løsmasser, som har eller kan ha kvikkleire forekomst.

Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-5 siste ledd, må kravene i § 28-1 likevel følges.

PBL § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv.

Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Kommunen krever ikke å få innsendt den geotekniske vurderingen, men den bør være tilgjengelig for eventuelt tilsyn. Den geotekniske vurderingen skal gjøres av foretak med sentral godkjenning på geoteknikk.

Dispensasjon

Informasjon og skjema

Direktoratet for byggkvalitet har lagt ut informasjon til tiltakshaver og søker med vedlagt skjema for søknad om dispensasjon her.

 

Veiledere fra fylkesmannsembetet

Noen fylkesmannsembeter har laget en dispensasjonsveileder. Dispensasjonsveilederne er skrevet for kommunens saksbehandlere, men inneholder informasjon som er nyttig også for deg som skal søke om dispensasjon. Se blant annet Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Dispensasjon fra veglov
Når det ikke er vist en byggegrense mot offentlig veg i reguleringsplanen, gjelder veglovens avstandsregler. I de tilfellene det er vist en byggegrense i reguleringsplanen, vil denne byggegrensen gjelde foran veglovens avstandskrav. Søknad om dispensasjon etter vegloven finner du her.


Strategi for kommunens tilsyn etter plan- og bygningsloven 

Strategien beskriver hvordan Skaun kommune planlegger å gjennomføre sine tilsyn og hvilke type saker og tema som er prioritert. Strategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven § 25-1 er vedtatt i Plan- og miljøutvalget 28.11.2017 i politisksak 54/17.

Tilsynsstrategi 2018 - 2020


Informasjon til foretak

Finn ut om du kan erklære ansvar i et byggeprosjekt.

Direktoratet har lansert ny veiviser som hjelper foretak å finne ut om de kan erklære ansvar i et konkret byggeprosjekt. Denne veiviseren finner du her.


Slik søker du

Send søknaden til postmottak@skaun.kommune.no

Eller til:
Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

Du kan også søke digitalt: Søk digitalt her

I søknaden skal:

  •  Alle bilder og dokumenter være i PDF-format
  •  Filer skal være oppdelt etter innhold
  •  Inger filer være passordbeskyttet