Her finner du informasjon som er nyttig for deg som skal i gang med et byggeprosjekt, eller allerede har startet et.

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på!

Avtal et møte her

Slik søker du om byggetillatelse

På Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside finner du det du trenger til byggesøknaden din.

Søknaden kan sendes på e-post til kommunens postmottak på postmottak@skaun.kommune.no, eller per post til:

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

 

I søknaden skal

  • alle bilder og dokumenter være i PDF-format
  • filene være oppdelt etter innhold
  • ingen filer være passordbeskyttet

Du kan søke digitalt

  • eByggesøk
    Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut hvordan man må søke og hvilken søknad som må sendes. Tjenesten leveres av Norkart.
  • Byggesøknaden.no
    I tillegg til søknad uten ansvarsrett, tilbyr tjenesten hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere. Tjenesten leveres av Ambita/Norconsult. 

Ønsker du å dele opp din bolig i flere boenheter?

Dersom du ønsker å dele opp boligen din til flere boenheter, er dette et søknadspliktig tiltak.

Her finner du mer informasjon om dette.

Skal du gjøre tiltak i eksisterende bygg?

Hvis du skal gjøre tiltak i eksisterende bygg, finnes det tekniske krav du må forholde deg til. Norsk kommunalteknisk forening har laget en eksempelsamling som forteller deg hvilke tekniske krav som gjelder.

Eksempelsamlingen finner du her.

Ønsker du å rive en bygning?

Hvis du ønsker å rive en bygning, en konstruksjon eller et anlegg, er dette søknadspliktig. Søknaden skal utarbeides av en ansvarig søker som godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker kan være den som eier, eller det kan være et firma eller en konsulent som er leid inn av eier til å gjøre arbeidet. 

Her kan du lese mer om riving.

Er huset ditt registrert i SEFRAK?

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og kulturminner. 

Les mer om SEFRAK her.

Hvilke sikkerhetsregler gjelder for tiltak som ikke er søknadspliktig?

Hvis du som grunneier eller entreprenør skal gjøre tiltak som ikke er søknadspliktig, bør du likevel være klar over at tiltakene skal være sikret mot eventuell naturfare.

I vedlegg 2 i NVEs veileder finner du informasjon om gjennomføring av mindre tiltak. 
I veilederen er det spesifisert når det stilles krav til geoteknisk vurdering og utførelse. Det gjelder områder under marin grense og består av løsmasser, som har eller kan ha kvikkleire forekomst.

Kommunen krever ikke å få innsendt den geotekniske vurderingen, men den bør være tilgjengelig for eventuelle tilsyn. Vurderingen skal gjøres av foretak med sentral godkjenning på geoteknikk.

 

Selv om du ikke skal gjennomføre et søknadspliktig tiltak, må kravene i plan- og bygningslovens § 28-1 likevel følges:

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv.
Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Søke om dispensasjon?

Som en hovedregel skal alt som bygges være i overensstemmelse med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og reguleringsplaner. Dersom du skal bygge, må du altså finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen du ønsker å bygge på.

Hvis det du ønsker å bygge ikke er i overensstemmelse med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og reguleringsplaner, må du søke om dispensasjon. 

Her finner du mer informasjon om dispensasjon, samt søknadsskjema.

Statsforvalteren i Trøndelag har også laget en veileder for dispensasjon. Her kan du lese den.

Her kan du se kommunens areal- og reguleringsplaner.

Dispensasjon fra veglov

Når det ikke er vist en byggegrense mot offentlig veg i reguleringsplanen, gjelder veglovens avstandsregler. I de tilfellene det er vist en byggegrense i reguleringsplanen, vil denne byggegrensen gjelde foran veglovens avstandskrav.

Mer informasjon om dette, og søknad om dispensasjon etter vegloven finner du her.

Klage på forvaltningsvedtak

Ønsker du å klage på et forvaltningsvedtak? 

Lenke til elektronisk klageskjema: Klage på forvaltningsvedtak (KF-358)