I oktober 2023 vedtok kommunestyret Kommuneplanens arealdel 2023-2035. Dette vedtaket ble imidlertid opphevet i juni 2024, samtidig som det ble vedtatt at arealdelen skulle ut på ny høring (sak 47/2024).

Her finner du vedtak og sakspapirer

 

Kommuneplanens arealdel 2024-2036

Under finner du dokumentene til Kommuneplanens arealdel 2024-2036, som er på høring og til offentlig ettersyn fra 28. juni 2024. Høringsfristen er satt til 2. september 2024.

Høringssvar merkes KPA 2024-2036, og sendes til postmottak@skaun.kommune.no. Du kan også sende per post til

Skaun kommune
KPA 2024-2036
Postboks 74
7353 Børsa

 

Hoveddokumenter

Vedlegg

  1. Konsekvensvurdering (PDF)
  2. Stedsanalyse og mobilitet (PDF)
  3. Hensynssoner for kirkene (PDF)
  4. ROS-analyse (PDF)
  5. Arealregnskap (PDF)
  6. Temakart (PDF)
  7. Hensynssoner (PDF)
  8. Utsnitt fra plankart (PDF)

Digitalt kartinnsyn