Disse sakene skal opp til behandling

Politiske saker

 • PS 35/24 Orientering ved kommunedirektøren - Kommunestyret 18.06.24
 • PS 36/24 Skaun motorsenter AS - fortsettelse av sak om utvidet kommunal lånegaranti og ekstra tilskudd
 • PS 37/24 Temaplan for kultur 2024-2028 - Sluttbehandling
 • PS 38/24 Interkommunalt samarbeid IT mellom Melhus, Skaun og Midtre Gauldal
 • PS 39/24 Orientering om hvordan kommunen skal jobbe for å dra full nytte av tilskuddsordninger innen energiøkonomisering ENØK
 • PS 40/24 Gjenkjøp av eiendom
 • PS 41/24 Salg av kommunale eiendommer
 • PS 42/24 Sikringsskyss - fatting av enkeltvedtak og administrativ saksbehandling
 • PS 43/24 Utlegging til høring - temaplan næring
 • PS 44/24 Endring av prinsipper for hederspriser og stipend i Skaun kommune
 • PS 45/24 Finansrapport 1. tertial 2024
 • PS 46/24 Økonomirapport 1. tertial 2024
 • PS 47/24 Vedtakskontroll - del 2 2024
 • PS 48/24 Opphevelse av kommuneplanvedtak 16.10.2023 - ny høring av Kommuneplanens arealdel 2024-2036
 • PS 49/24 Endring i møteplan for 2024
 • PS 50/24 Revidert samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge
 • PS 51/24 Forslag til meddommere for tingretten, lagretten og jordskifteretten i perioden 2025-2028
 • PS 52/24 Forslag til skjønnsmedlemmer i perioden 2025-2028
 • PS 53/24 Forslag til forliksråd i perioden 2025-2028
 • PS 54/24 Valg av varamedlemmer til valgutvalget 2023-2027
 • PS 55/24 Valg av representanter til styrer, råd, nemder og utvalg 2023-2027 - fortsettelse av sak
 • PS 56/24 Valg av meddommere for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten i perioden 2025-2028

Referatsaker

Interpellasjon

 • FO 3/24 Interpellasjon om utsmykking ved Skaun ungdomsskole

Følg møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på KommuneTv.