På denne siden finner du informasjon om våre samarbeidspartnere, næringsarealer og annet om næring i kommunen.

Thams innovasjon

En av våre samarbeidspartnere er Thams innovasjon.

Planlegger du å starte din egen virksomhet, kan du få to timer gratis veiledning hos Thams innovasjon. De er vår førstelinje for nye virksomheter som ønsker veiledning.

Les mer om Thams innovasjon

Starte bedrift

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Skaun

Mange av Skauns små og større bedrifter er medlemmer i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Foreningen, med lokalstyret i Skaun, arbeider hovedsakelig med tema som næringsareal og sentrumsutvikling i kommunen. I tillegg arrangerer de årlig nærlingslivskonferanse i Skaun, samt frokostmøter. 

Les mer om Næringsforeningen

Trøndelag sørvest, lakseregionen

Vi er medlem i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen, som samarbeider om blant annet næringsspørsmål og reiseliv. Trøndelag sørvest, lakseregionen består av kommunene Aure, Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Surnadal og Ørland.

Les mer om Trøndelag sørvest, lakseregionen

Strategisk næringsplan

 

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen er et samarbeid mellom åtte kommuner i regionen. Formålet med samarbeidet er å styrke samarbeidet mellom kommunene, ivareta felles interesser og å styrke regionens attraktivitet i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Utviklingsplanen angir at det skal satses på 

  • Strategisk næringsutvikling
  • IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging
  • Profilering/kommunikasjon/attraktiv region
  • Ledelse/samarbeid/interessepolitikk 

Les mer om Trondheimsregionen

Verdiskaping - Trondheimsregionen

Næringsarealer

Trondheimsregionen har utarbeidet en interkommunal arealplan (IKAP), som er et felles verktøy for planlegging av areal og transport i Trondheimsregionen. Målet med IKAP er å sikre et samarbeid på tvers av kommunegrensene som gir regionen flere arbeidsplasser og boliger – og samtidig et bedre miljø. 

Interkommunal arealplan

Temaplan næring

I løpet av høsten 2023 setter vi i gang arbeidet med en temaplan næring med handlingsdel for å følge opp kommuneplanens samfunnsdel, strategisk næringsplan for Trøndelag sørvest og Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen.

Gjennom planen vil vi si noe om hvilken utvikling vi ønsker for næringslivet i kommunen. Vi ser for oss at planen skal utarbeides sammen med blant annet aktører innen næringslivet. Når arbeidet starter, vil vi legge ut informasjon her. 

Utvalg for næringssaker

Formannskapet er kommunens utvalg for næringssaker.

Støtteordning for bedrifter med omstillingsbehov

Bedriftsintern opplæring – BIO Trøndelag 2024

Som samfunnsutvikler vil Trøndelag fylkeskommune gjennom BIO-ordningen være med på å stimulere til kompetansehevende tiltak, slik at bedrifter med et dokumentert omstillingsbehov kan lykkes med omstilling inn mot det grønne skiftet, integreringsarbeid i bedriften, teknologiutvikling og digitalisering.

Les mer om støtteordningen

Søknader sendes inn via regionalforvaltning.no og behandles fortløpende inntil den økonomiske rammen for ordningen er brukt opp.

Regionalforvaltning.no