Planlagte vann- og avløpsarbeider på Ilhaugen i Buvika består av totalt fem prosjekter:

  • Prosjekt 658: oppdimensjonering av hovedvannrør i Trøvegen
  • Prosjekt 666: renovering av rørnett for vann i Finnmyrvegen
  • Prosjekt 755: renovering av avløpsnett i Finnmyrvegen
  • Prosjekt 756: renovering av avløpsnett i deler av Trøvegen
  • Prosjekt 844: fortau langs Finnmyrvegen og deler av Trøvegen

Bakgrunn for prosjektene

  • Brann- og drikkevannsforsyning til Buvika (P658): hovedrør for drikkevanns- og brannslukkevannsforsyning til Buvika har et parti i Trøvegen (på strekningen mellom Brautabakken og Finnmyrvegen), med mindre rørdimensjon enn på de øvrige rørstrekningene. Dette begrenser kapasiteten på drikkevann/brannslukkevann til Buvika, og er til hinder for videre utbygging i Buvika.
  • Vann- og avløpsnett i Finnmyrvegen og Trøvegen (P666, P755, P756): vann- og avløpsnettet i Finnmyrvegen og deler av Trøvegen er av eldre standard og tilfredsstiller ikke dagens norm.
  • Fortau langs Finnmyrvegen og Trøvegen (P844): Trøvegen og Finnmyrvegen er kommunale veger. I gjeldende reguleringsplan er det avsatt plass til fortau, men vegene er ikke bygget i henhold til planen. Det er ikke mulig å etablere fortau med hensiktsmessig bredde uten å sideforskyve vegene først.

Rørene som skal skiftes ligger i kommunal grunn, og i forbindelse med disse arbeidene må vegen først graves opp og deretter bygges opp på nytt. Ved istandsetting av veg vil denne bli sideforskjøvet, slik at det avsettes plass til etablering av fortau på strekningene. En sideeffekt av prosjektene vil altså være at trafikksikkerhetstiltaket med etablering av fortau på strekningene enkelt vil kunne gjennomføres.

Konsekvenser for tilstøtende eiendommer

Nye veger og fortau vil benytte tilnærmet hele det offentlige vegarealet, dermed vil de tilstøtende private eiendommene få ytterkanten av vegen eller fortauet helt inn til sin eiendomsgrense.

For de fleste eiendommene betyr dette at hekker og gjerder som i dag står i eiendomsgrensen per i dag, vil bli flyttet inn på eiendommen, slik at de står minst en halv meter fra eiendomsgrensen. Dette er nødendig for å unngå skader ved vegvedlikehold og for å sikre snøopplagssone på vinterstid. 

Eventuelle vegskråninger vil i større grad komme inn på private eiendommer og for enkelte eiendommer vil det være nødvendig for kommunen å erverve mindre arealer for å få tilstrekkelig plass til fortau.

 

Berørte grunneiere

Skaun kommune og/eller Rambøll Norge AS vil ta kontakt med de berørte grunneierne når det gjelder tillatelse til å gjennomføre anleggsarbeider på deres eiendom.

Eiendommer som blir direkte berørt av tiltakene, enten ved midlertidige inngrep i anleggsperioden eller permanente endringer, vil bli kontaktet av kommunen, få en oversikt som beskriver tiltaket, samt forslag til skriftlig avtale/tillatelse til tiltak.

For de eiendommene hvor ytterkant av veg eller fortau er prosjektert inn over eiendomsgrensen, vil det i tillegg bli sent ut et forslag til avtaledokument for kjøp av grunn. Her er det altså snakk om centimeter, ikke meter.

 

Hvordan blir du som innbygger berørt av prosjektene?

Anleggsarbeidene fører til økt støy, støv og tungtrafikk i anleggsperioden. Det vil også være perioder med vegstenging og omkjøring.

Eiendommer som blir helt innestengt mens grøftearbeidene passerer avkjørselen skal motta varsel på forhånd, slik at de kan planlegge dette, og eventuelt flytte kjøretøyer til utsiden av anleggsområdet. Arbeidet skal også legges opp slik at eiendommer ikke blir innestengt over lengre tid.

Gjennomføring

Vann- og avløpsrør i deler av Trøvegen, store deler av Finnmyrvegen og nedre del av Brautabakken var ferdig utskiftet innen utgangen av 2023. Strekningene ble i tillegg asfaltert og det ble bygd nye fortau og bussholdeplass.

I deler av Finnmyrvegen er det såpass mye myr at det forventes betydelige setninger på deler av vegbane og gang- og sykkelveg. Strekningen ble derfor ikke asfaltert og gang- og sykkelveg ble bygget adskilt fra vegen. Vi kan tidligst vurdere om strekningen kan og eventuelt skal asfalteres i løpet av høsten 2024.

De nyasfalterte strekningene skal få fartshumper før sommeren 2024, og finpuss mellom private eiendommer og kommunale veger skal utføres.

Når prosjektene er ferdigstilt, skal det settes nye grensemerker der disse er fjernet, eller der eiendomsgrensene er justert.