Prosjektet er ferdigstilt.

Det skal bygges nytt vannrør for drikkevann i Buvika. Det nye røret vil gi tilstrekkelig slokkevannkapasitet og forbedre forsyningssikkerheten i området. 

Omfang

Det skal legges omlag 750 meter med vannrør, med tilhørende vannkummer og brannhydranter. Traseen starter ved Skaunhallen og ender ved Negardsgjerdet, som vist med rød strek på oversiktskartet. På en mindre del av strekningen ved Sanna Østre skal det også etableres spillvanns- og overvannsrør med tilhørende avløpskummer.

 

Oversiktskart

Oversiktskart som viser ledningstrasé fra Skaunhallen til Negardsgjerdet

Konsekvenser for naboer og omgivelser

Røret er i hovedsak planlagt lagt ned på dyrket mark. Den vil likevel krysse Vigdalsvegen, og i enkelte tilfeller gå langs vegen.

I planleggingen av nytt vannrør, er det mange hensyn som må tas; eksempelvis grunnforhold, eksisterende kabler og rør, ivaretakelse av myke trafikanter, trafikkavvikling og eiendomsforhold. Den planlagte traseen er totalt sett vurdert som den beste løsningen.

Det vil bli ulemper som støy, støv og tungtrafikk i anleggsperioden. Arbeidene vil så langt det lar seg gjøre, utføres innen normal arbeidstid på hverdager. Enkelte deler av arbeidet kan imidlertid føre til behov for anleggsarbeid på natt og/eller helg. 

Trafikkavviklingen i området vil bli påvirket av tungtrafikk med inn- og utkjøring av masser og materialer til anleggsområdet, samt grøftegraving. Det anbefales at kjøring til og fra skolen gjøres via Buvikvegen. Adkomst for myke trafikanter vil opprettholdes i størst mulig grad, men det vil forekomme periodevis omdirigering via alternative ruter. Vigdalsvegen skal krysses ved at rør presses under vegen, og dermed skal trafikken i utgangspunktet kunne gå som normalt. Innkjøring til Langekra og Negardsgjerdet fra Snøfuglvegen vil bli stengt i en kort periode i siste del av anleggsperioden. Adkomst vil da skje via Vigdalsvegen.

Det må beregnes ekstra ventetid på grunn av lokale innsnevringer og/eller saktekjørende anleggsmaskiner i området.

Riggområde for anleggsbrakker og lagring av rør og materialer, er planlagt på jordet nord for bussholderplassen i Sandavegen, men nøyaktig plassering er foreløpig ikke bestemt.

Gjennomføring

Etter gjennomføring av anbudskonkurranse er SG Entreprenør tildelt kontrakt på gjennomføring av anleggsarbeidene.

Det er planlagt oppstart i uke 17, og anleggsarbeidene er planlagt ferdige i august 2022.