Da det ble gjort vedlikeholdsarbeid ved Håggåbekken i Børsa, ble det oppdaget erosjon langs bekken nord for Håggåvegen. Bekken renner vest for idrettsplassen ved Skaun ungdomsskole og sør for Høgsetvegen.

Vi kontaktet Norges Geotekniske Institutt, med anmodning om å befare området og anbefale nødvendige tiltak for sikring og stabilisering.

Vurderinger

Vi har vurdert at det er nødvendig å gjennomføre akuttiltak for bekkestrekningen fra idrettsparken og fram til slutten av boligfeltet ved Håggåvegen.

Tiltak

Sikringen skal gjennomføres ved at bekkeløpet åpnes der traseen i størst mulig grad tilpasses terrenget slik det ligger i dag.

Vi velger denne løsningen for å unngå større terrenginngrap og mer ommfattende anleggsarbeider.

Det vil bli behov for å gjøre noen tilpasninger sammenlignet med dagens situasjon, og noen steder vil tilpasningene berøre dyrket mark. De som berøres av dette har blitt kontaktet av prosjektleder.

Status

Etter planen skal konkurransen utlyses i midten av september, men gjennomføring så fort det lar seg gjøre etter dette.