På denne siden finner du kommunens vedtatte planer. For å se kommuneplanen, som er vårt øverste styringsverktøy, følger du lenken under.

Les mer om kommuneplanen

Beredskapsplan

Beredskapsplanen er delt inn i en generell del og en operativ del. Den generelle delen er tilgjengelig for alle, mens den operative delen er unntatt offentlighet, jamfør offentleglova § 21.

Planen baserer seg på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, som ble utarbeidet av SAFETEC i oktober 2018. Ta kontakt med vår beredskapsansvarlig for å få tilgang til ROS-analysen.

Generell del av beredskapsplan (PDF)

 

Beredskapsansvarlig

Knut André Bjerke 917 32 906
knut.andre.bjerke@skaun.kommune.no​

Sektorplan for kultur 2014-2017 (2024)

Sektorplan for kultur 2014-2017 ble vedtatt av kommunestyret i 2014, og i 2022 ble det vedtatt at planen er gjeldende til 2024.

Sektorplan for kultur 2014-2017 (2024) (PDF)

Forebyggende plan barn og unge 2023-2027

Forebyggende plan barn og unge 2023-2027 ble vedtatt av kommunestyret 20. juni 2023.

Planen er en temaplan under kommuneplanens samfunnsdel, som skal bidra til at mål og strategier knyttet til barn og unge i samfunnsdelen følges opp, samt relevante politiske og nasjonale føringer. Denne planen skal derfor danne grunnlaget for administrative og politiske beslutninger innenfor generelle og prioriterte områder som omhandler barn og unge. Planens målgruppe er innbyggere, politikere og ansatte i Skaun kommune.

Les planen digitalt

Utskriftsvennlig versjon (PDF)

Temaplan for trafikksikkerhet 2024-2028

Temaplan for trafikksikkerhet 2024-2028 ble vedtatt av kommunestyret 12. desember 2023.

Trafikksikkerhetsarbeid handler om å redusere risikoen for skader og ulykker blant alle trafikanter. Temaplan for trafikksikkerhet 2024-2028 skal bidra til dette, til å nå de nasjonale målene, samt ivareta de viktigste prioriteringene for å øke trafikksikkerheten i kommunen.

Vi ønsker å være en kommune som satser på trafikksikkerhet, og som sammen jobber med holdningsskapende arbeid, så vel som fysiske tiltak, for å forbedre sikkerheten. Vi ønsker å vise satsingen gjennom å bli sertifisert som trafikksikker kommune.

Digital versjon av planen kommer

Utskriftsvennlig versjon (PDF)

Boligsosial handlingsplan 2024-2027

Boligsosial handlingsplan 2024-2027 ble vedtatt av kommunestyret 19. mars 2024.

Boligsosialt arbeid berører mange enheter og avdelinger i kommunen. På grunn av det, og at Boligsosial handlingsplan sier noe om hvordan vi skal gjennomføre arbeidet på tvers av ulike fagområder, har det vært helt nødvendig å utarbeide denne planen gjennom tverrfaglig samarbeid.

Enheter og avdelinger som har bidratt er Tildeling, Eiendomsdrift, NAV, Flyktningtjenesten, Hjemmetjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten, Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, Skaun bo- og aktivitetstilbud, Psykisk helse og rus, og Kommunikasjon og personal.

Les planen digitalt

Utskriftsvennlig versjon (PDF)

Temaplan for næring 2024-2027

Planen er under arbeid.

Fagplan for smittevern 2024-2027

En del av arbeidet med å bedre folkehelsen i kommunen, dreier seg om å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer. Fagplan for smittevern 2024-2027 er en handlingsrettet fagplan som avklarer ansvar, målsetninger, tiltak og evaluering.

Digital versjon av planen kommer

Utskriftvennlig versjon (PDF)