På denne siden finner du kommunens vedtatte planer. For å se kommuneplanen, som er vårt øverste styringsverktøy, følger du lenken under.

Les mer om kommuneplanen

Beredskapsplan

Vi har vedtatt planverk for kommunal beredskap og kommunal kriseledelse.

Beredskapsplanen er delt inn i en generell del og en operativ del. Den generelle delen er tilgjengelig for alle, mens den operative delen er unntatt offentlighet, jamfør offentleglova § 21.

Planen baserer seg på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), som ble utarbeidet av SAFETEC i oktober 2018. Ta kontakt med vår beredskapsansvarlig for å få tilgang til ROS-analysen.

Generell del av beredskapsplan (PDF)

 

Beredskapsansvarlig

Knut André Bjerke 917 32 906
knut.andre.bjerke@skaun.kommune.no​

Kulturmiljøplan

Kulturmiljøplan for 2022-2032: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt i Skaun kommunestyre 27. oktober 2022.

Kulturmiljøplan for 2022-2032 (PDF)

 

Hovedmålene i planen

 1. Styrke kulturminnevernet i Skaun kommune
 2. Sikre at et representativt utvalg av kulturminner og -miljøer knyttet til Skaun kommunes historie og utvikling vernes for framtidige generasjoner
 3. Bidra til identitetsbygging for kommunens innbyggere

 

Vedlegg

 1. Børsøra
 2. Norgesmøllene i Buvika
 3. Gravhaugene på Jyssan og Kongehaugen
 4. Viggja og kirketomta på Viggja
 5. Bygdaborgen på Stensåsen
 6. Lisbetsæter
 7. Børsa prestegård
 8. Husaby
 9. Registreringsoversikt
 10. Kartoversikt over hensynssonene

Sektorplan for kultur

Sektorplan for kultur 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og i 2022 ble det vedtatt at denne er gjeldende til 2024.

Sektorplan for kultur (PDF)

Forebyggende plan barn og unge

Forebyggende plan barn og unge 2023-2027 ble vedtatt i kommunestyret 20.06.2023.

Planen er en temaplan under kommuneplanens samfunnsdel, som skal bidra til at mål og strategier knyttet til barn og unge i samfunnsdelen følges opp, samt relevante politiske og nasjonale føringer. Denne planen skal derfor danne grunnlaget for administrative og politiske beslutninger innenfor generelle og prioriterte områder som omhandler barn og unge. Planens målgruppe er innbyggere, politikere og ansatte i Skaun kommune.

Les planen digitalt

Utskriftsvennlig versjon (PDF)