Ved større ulykker, plutselige dødsfall eller spesielle situasjoner som krever økt oppmerksomhet, trer kommunens psykososiale kriseteam i kraft. Teamet er bredt sammensatt og består av enhetsleder ved Barn, familie og helse, avdelinglederne ved Psykisk helse og rus, Helsestasjonen og PPT, saksbehandler i barnevern, konsulent for barn og unge, psykiatrisk sykepleier, prest, politi og lege. 

Helseberedskapsloven

Varslingsliste (PDF)

Målsetting

Teamets målsetting for arbeidet er at kriserammede ved akutte emosjonelle krisesituasjoner skal sikres adekvat hjelp, slik at risiko for varige skader blir minst mulig.

Ansvarsområde

Teamets ansvarsområde vil være innenfor det kommunale arbeidet i krise og sorgsituasjoner rettet mot enkeltpersoner, familier eller lokalmiljø der psykososiale påkjenninger bør bearbeides.

Arbeidsoppgaver

Teamets arbeidsoppgaver:
  • I en akuttfase å gi kvalifisert omsorg til de som har vært involvert i en ulykke/ krise og andre berørte.
  • Gi opplæring til andre som gir hjelp i lignende situasjoner og støtte det frivillige engasjementet.
  • Sørge for at Psykososialt kriseteams tiltaksplan (kalt handlingsplan) blir oppdatert en gang per år.
  • Føre protokoll over sitt arbeid.
  • Følge opp sorggruppearbeidet.
  • Drive holdningsskapende arbeid i befolkningen om sorg- og krisehåndtering.