Det er avdelingen Veg, vann og avløp som har ansvaret for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. 

Statens vegvesen har ansvaret for riks- og fylkesveger 

Feil på gatelys

Vi bruker en digital løsning som gjør det enkelt for deg å melde feil på gatelysene i kommunen.

Meld feil her

Løsningen fungerer ved at du finner gatelyset – eller gatelysene – som ikke fungerer på kartet, og fyller ut hvilken type feil det er. Du kan også se gatelys vi allerede har fått feilmeldinger om, som vi jobber med å fikse.

Gatelysene er fargekodet grå og gule.

De gule lysene er kommunale gatelys, og dermed lys du kan rapportere feil på i portalen.

De grå lysene er enten fylkeskommunale eller private. Du får mer detaljert informasjon når du trykker på dem i portalen. Feil på de fylkeskommunale lysene må meldes til vegtrafikksentralen 175.

Trafikksikkerhet

Vi har en egen trafikksikkerhetsplan, som består av et plandokument og en tiltaksdel. I Skaun er det Plan- og miljøutvalget som er kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

Temaplan for trafikksikkerhet 2024-2028

Brøyting

I Skaun er det både kommunale veger, og fylkes- og riksveger, som betyr at det er ulike aktører som har ansvar for drift og vedlikehold av vegene.

Har du spørsmål som gjelder kommunal veg, se kontaktinformasjon til høyre.

Gjelder henvendelsen fylkes- eller riksveg, ta kontakt med vegmeldingssentralen på telefon 175.

Spørsmål og svar om brøyting

Avkjørselssaker

Det er veglovens § 40-43 som gir bestemmelser om avkjørsler til offentlig veg.

På kommunale veger er det kommunen som gir avkjørselstillatelse. Gjelder det derimot riks- eller fylkesveg, må du sende søknad til Statens vegvesen.

Søk om flytting av eksisterende avkjørsel eller bygging av ny avkjørsel til kommunal veg

Gjerder, trær og beplantning

I regulerte områder er det ofte bestemmelser i reguleringsplanen som viser hvordan gjerder, trær og beplantning skal anlegges.

Busker og trær vokser og kan etter hvert hindre sikt i vegkryss og andre steder på vegnettet. § 31 i vegloven gir vegmyndigheten rett til å pålegge hjemmelshaver å fjerne beplantning som er til hinder for trafikksikkerheten og vedlikeholdet av vegen.

Les mer om rydding av vegetasjon her

Parkering

Parkeringsvedtektene for Skaun kommune ble vedtatt i Skaun kommunestyre 31.05.06 i sak 36/06.

Kommunens parkeringsvedtekter