Har du behov for hjelp eller støtte fra kommunen, har vi flere tjenester du kan søke om. Alle våre tjenester er behovsprøvde, og det er Tildeling som vurderer om du har rett på en eller flere tjenester. 

 

Disse tjenestene kan du søke om:

Helse- og omsorgstjenester

Vi har flere helse- og omsorgstjenester i kommunen:

 • Helsetjenester i hjemmet
 • Praktisk bistand
 • Pårørendestøtte
 • Sykehjemsplass
 • Dagtilbud

Dette er tjenester du kan søke om dersom du trenger hjelp. Punktene over omfatter forskjellige former for tiltak og tjenestene er behovsprøvde.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF) 

Ledsagerbevis

Hvis du trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidstilbud, kan du søke om ledsagerbevis. Beviset lar ledsageren være med deg gratis eller til redusert pris, mens du som innehaver av beviset betaler vanlig pris.

Søk om ledsagerbevis (PDF)

Tilrettelagt transport

OBS! Trøndelag fylkeskommune tar over ordningen med TT-kort fra januar 2024, det vil si at det ikke lenger skal administreres av fylkeskommunen og kommunen i fellesskap. Vi på Tildeling går nå gjennom listene for TT-kortordningen, sender ut forhåndsvarsel på utløpte kort og ber om nye søknader. Dersom du er godkjent som TT-bruker, men ikke benytter ordninger innen 18 måneder, kan tas ut av ordningen og må eventuelt levere ny søknad. 

Les mer her (PDF)

 

Tilrettelagt transport, eller TT-kort, er et tilbud for deg som ikke kan, eller har store vansker med å bruke kollektivtransport.

Dette er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Les mer og finn søknadsskjema her

 

Våre ansatte ved Tildeling behandler søknaden din og fatter vedtak. Det kan tas opp nye brukere seks ganger per år.

Datoer for søknad og tildeling er:

SøknadsfristTildeling
15. november01. januar
15. januar01. mars
15. mars01. mai
15. mai01. juli
15. juli01. september
15. september01. november

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til deg som har særlig behov for parkeringslette i tilknytning til ditt bosted, arbeidsplass eller annen aktivitet.

Det er strenge krav om dokumentasjon for å få parkeringslette. Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har vansker med å bevege deg. Du må også dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid og utdanning, eller annet.

Tillatelsen gis av kommunene i maksimalt fem år sammenhengende, men ikke for kortere varighet enn to år. Ved unntak, som periodiske behov, kan det gis tillatelse for kortere perioder.

Søknadsskjema (PDF)

Veiledning til søknad (PDF)

 

 • Viktig informasjon til deg som skal søke

  Legeerklæringen du legger ved søknaden, er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Det er nemlig i selve søknaden du må få fram de opplysningene som tilsier at du har særlige behov for parkering.

  Forflytningshemming er i seg selv ikke grunnlag for tildeling av parkeringstillatelse. Det kreves at det foreligger et særlig behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted, arbeid og eventuell annen aktivitet du jevnlig deltar i. Du må derfor oppgi i søknaden hvor ofte, og hvor aktivitetene finner sted.

  Søknaden din kan ikke behandles før vi får fullstendige opplysninger om hvor du har særlige behov for parkering.

Bolig og lån

Vi har en egen side som omhandler kommunal bolig og lån

På Bolig og sosiale tjenester-siden finner du informasjon om kommunale boliger, bostøtte, startlån, Husbankens øvrige tilskudds- og låneordninger, og NAV.

 

Om Tildeling

Vi i kommunen har ansvar for at alle som trenger det, får tilgang på gode og trygge helse- og omsorgstjenester - uavhengig av kjønn eller eventuell diagnose.

Er du usikker på hva du har krav på, kan våre ansatte ved Tildeling være behjelpelig med generell informasjon og veiledning.

Tildeling har ansvaret for saksbehandlingen ved både Hjemmetjenesten, Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, Psykisk helse og rus, Skaun bo- og aktivitetstilbud og boligtildeling.

Saksbehandlerne skal sikre lik tildelingspraksis og lik tilgang til helse- og omsorgstjenester for alle.