Kommuneplan

Kommuneplanen er Skaun Kommunes langsiktige, overordnede styringsdokument og består av to deler: En samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. I følge PBL §11-2 skal Kommuneplanens samfunnsdel ta stilling til «langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon».

Kommuneplanens handlingsdel rulleres årlig og sier noe om hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Det er her vi finner tiltakene som må gjennomføres for å nå målene.

Kommuneplanens arealdel gjelder for hele kommunens areal og bestemmer hva arealene skal brukes til. Planen viser hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen har tilhørende bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen.

Kommuneplanens arealdel for Skaun Kommune gjelder fra 2014 - 2040. Planen ble vedtatt 11.12.14 og områder uten innsigelse ble gitt rettsvirkning 10.09.15. Områder med innsigelse ble avgjort ved vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 09.02.16. Planen er nå gjeldende.

Kommunal planstrategi skal vedtas senest ett år etter nytt kommunestyre er valgt. Spørsmål om rullering eller revidering av kommuneplanen og andre arealplaner skal drøftes gjennom kommunal planstrategi.

Lenke til kommunens planstrategi og planer

Kommunedelplaner

Kommunen kan også utarbeide kommunedelplaner som gjelder for et avgrenset geografisk eller tematisk område, for eksempel idrett, friluftsliv eller kultur. Der det er tema som ikke er dekket av en kommunedelplan gjelder kommuneplanens bestemmelser.

Lenke til kommunens planstrategi og planer

Reguleringsplan

«Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser» jf. PBL §12-1. Reguleringsplan kreves ikke i alle byggesaker, men som regel i større byggeprosjekt. Du kan lese mer om når det er krav til reguleringsplan i kapittel 12 i plan- og bygningsloven. Reguleringsplaner er juridisk bindende. Reguleringsplanen følger opp kommuneplanens arealdel og legger detaljerte føringer for utforming, som byggegrenser, byggehøyder, estetikk og universell utforming. Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret. Mindre endringer kan delegeres til utvalg, mens må endringer kan delegeres til administrasjon.

Reguleringsplaner kan utarbeides av kommunen og private grunneiere/utbyggere og kalles da detaljregulering. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Kommunen kan også utarbeide områdeplaner. Områdeplaner brukes gjerne da kommunen har spesielle hensyn de vil ivareta i planarbeidet og må se et større område i sammenheng.

Mer informasjon om områdeplaner og reguleringsplaner

Planprosessen for reguleringsplaner

Se mer utfyllende informasjon på «Startpakke for planforslag»

Planoppstart:

Alle kan fremme planforslag så fremt det er utarbeidet av fagkyndige. Kommunen må kontaktes for et oppstartsmøte og vil bli involvert så tidlig som mulig i planprosessen. Formålet med møtet er å bidra til en tidlig avklaring av hovedpunkt i planarbeidet, noe som vil føre til raskere saksbehandling og bedre resultat. Det er viktig at forslagsstiller i god tid før møtet sender inn kartskisse for avgrensning og lokalisering av planområde og setter opp aktuelle hovedpunkt eller tema i planarbeidet til drøfting og avklaring. Hva som skal bringes md til møtet kan du se i startpakken.

Forslagsstiller skal varsle om oppstart av planarbeid i Avisa Sør – Trøndelag og varsle berørte parter i brev.

Alle reguleringsvedtak kan påklages etter forvaltningslovens regler om klageadgang. Klagefrist er 3 uker etter kunngjøring.

Kilde: http://www.kuv.no/info/planprosess.shtml
 

Behandlingstid:

Normal behandlingstid er følgende:

  • Reguleringsplan med dispensasjonsbehandling: 12 – 18 måneder (inkl. behandlingstid hos fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret m.m.)

  • Mindre reguleringsendringer: 3 – 6 måneder (inkl. behandling i Plan- og miljøutvalget).