Alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Dette er en viktig inntekstkilde, for at vi skal ha råd til å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som kino, bibliotek, vedlikehold av veier og lignende.

Størrelsen på eiendomsskatten vedtas av Kommunestyret hvert år, i forbindelse med budsjettbehandlingen. Samtidig vedtas neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt, og om kommunen skal ha bunnfradrag.

Generell informasjon om eiendomsskatten i Skaun i 2023

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 13. desember 2022 (sak 79/22) å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune.

  • For kraftverk, næringseiendommer og særskilte skattegrunnlag er skattesatsen 7,0 promille. For alle andre eiendommer (boliger, fritidseiendommer, landbruksboliger og tomter) er skattesatsen 2,9 promille.
  • For boliger og fritidsboliger gis det et bunnfradrag på 150 000 kroner per boenhet før skatten beregnes. Nyoppførte boliger gis fritak i inntil to år før det skrives ut skatt.
  • For boliger er det boligverdien (oppgitt fra skattedirektoratet) som legges til grunn for beregning av eiendomsskatten.
  • For øvrige eiendommer brukes egne kommunale takster fra 2007. I 2019 ble de kommunale takstene fra 2007 justert opp med 10% ihht eiendomsskattelovens § 8A-4. Denne økningen er videreført i 2023.

I 2023 blir eiendomsskatten fordelt på fire terminer. Eiendomsskatten faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter, med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Fra 01. april kan vi tilby månedlig fakturering av eiendomsskatt og kommunale avgifter til de som ønsker dette. Ta kontakt med oss på postmottak@skaun.kommune.no for å be om dette.

Alle som eier en eiendom i Skaun kommune har fått tilsendt egen skatteseddel.

 

Klage på skattegrunnlaget

Eier du en bolig, hvor Skatteetatens boligverdi er lagt til grunn for eiendomsskatten, har du i utgangspunktet ingen klagemulighet på fastsettelsen av eiendomsskattetaksten. Det er boligens verdi for inntektsåret 2021 (oppgitt på skattemeldingen) som er brukt som grunnlag for eiendomsskatten i 2023. Du må derfor forholde deg til de klagefrister som gjelder for ligningen det enkelte år.

Spørsmål og klager på boligverdien må rettes til Skatteetaten.

Mer informasjon om det, finner du her

 

For alle andre eiendommer er fristen for å klage på skattegrunnlaget seks uker fra du har mottatt skatteseddelen. Klagen må sendes skriftlig til:

Skaun kommune
Eiendomsskatt
Postboks 74
7358 Børsa

Du kan også sende klage på e-post til postmottak@skaun.kommune.no.

Spørsmål om eiendomsskatten kan sendes til postmottak@skaun.kommune.no, eller du kan ta kontakt med oss på telefon 72 86 72 00.

 

For 2023 kan du beregne eiendomsskatten på din bolig slik

På skattemeldinga (tidligere selvangivelsen) for 2021 er formuesverdien på boligen oppgitt. For å finne boligverdien må dette beløpet multipliseres med 4. Eiendomsskattetaksten er 70 % av boligverdien. Kommunestyret har vedtatt et bunnfradrag for alle boliger og fritidsboliger på kr 150 000. Summen av dette gir skattegrunnlaget som er oppgitt på skatteseddelen.

 

Eksempel

Formuesverdi (fra selvangivelsen 2021):

925 000

Formuesgrunnlag/boligverdi (4 x ligningsverdi)

3 700 000

Lovpålagt reduksjonsfaktor (30 %)

-1 110 000

Eiendomsskattetakst (70 % av formuesgrunnlag)

2 590 000

Bunnfradrag

-150 000

Skattegrunnlag

2 440 000

Eiendomsskatt 2,9 promille

7 076