Eiendomsskatt

Alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til Skaun kommune. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen, for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som kino, bibliotek, vedlikehold av veier og lignende.

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Generell informasjon om eiendomsskatten 2019 i Skaun

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 13. desember 2018 (sak 85/18) å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune. For kraftverk, næringseiendommer og særskilte skattegrunnlag er skattesatsen 7,0 promille. For alle andre eiendommer (boliger, fritidseiendommer, landbruksboliger og tomter) er skattesatsen 3,0 promille.

For boliger og fritidsboliger gis det et bunnfradrag på 250 000 kroner per boenhet før skatten beregnes. Nyoppførte boliger gis fritak i inntil to år før det skrives ut skatt.

For boliger er det boligverdien (oppgitt fra skattedirektoratet) som legges til grunn for beregning av eiendomsskatten.

For øvrige eiendommer brukes egne kommunale takster fra 2007. For 2019 er de kommunale takstene fra 2007 justert opp med 10% ihht eiendomsskattelovens § 8A-4.

I 2019 blir eiendomsskatten fordelt på 4 terminer. Eiendomsskatten faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter, med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Lister over utskrevet eiendomsskatt legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars – 21. mars 2019. Listene kan finnes via kommunens hjemmeside; http://www.skaun.kommune.no/, eller på kommunens servicekontor i rådhuset.

Alle som eier en eiendom i Skaun kommune har fått tilsendt egen skatteseddel.

Eier du en bolig, hvor Skatteetatens boligverdi er lagt til grunn for eiendomsskatten, har du i utgangspunktet ingen klagemulighet på fastsettelsen av eiendomsskattetaksten. Det er boligens verdi for inntektsåret 2017 (oppgitt på skattemeldingen) som er brukt som grunnlag for eiendomsskatten i 2019. Du må derfor forholde deg til de klagefrister som gjelder for ligningen det enkelte år. Spørsmål og klager på boligverdien må rettes til Skatteetaten. På skatteetatens hjemmesider finner du gode beskrivelser på hvordan du går fram for blant annet å endre boligverdien. Gå inn på www.skatteetaten.no/person og søk på ordet «eiendomsskatt».

For alle andre eiendommer er fristen for å klage på skattegrunnlaget 6 uker fra du har mottatt skatteseddelen. Klagen må sendes skriftlig til Skaun kommune, eiendomsskattekontoret, Postboks 74, 7358 Børsa eller på e-post til postmottak@skaun.kommune.no.

Spørsmål om eiendomsskatten kan sendes til postmottak@skaun.kommune.no eller til telefon 72 86 72 00.

 

For 2019 kan du beregne eiendomsskatten på din bolig slik:

På skattemeldinga (selvangivelsen) for 2017 er formuesverdien på boligen oppgitt. For å finne boligverdien må dette beløpet multipliseres med 4. Eiendomsskattetaksten er 80 % av boligverdien. Tilslutt har kommunestyret vedtatt et bunnfradrag for alle boliger og fritidsboliger på kr 250 000. Summen av dette gir skattegrunnlaget som er oppgitt på skatteseddelen.

Eksempel:

Formuesverdi (fra skattemeldinga 2017):

875 000

Boligverdi (4 x formuesverdi)

3 500 000

Eiendomsskattetakst (80 % av boligverdi)

2 800 000

Bunnfradrag

-250 000

Skattegrunnlag

2 550 000

Eiendomsskatt 3,0 promille

7 650

 

Eiendomskattekontoret
Tlf.: 72 86 72 11
E-post: Frode.Haugskott@skaun.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema