Om alminnelig skjenkebevilling

Et skjenkested må i tillegg til serveringsbevilling også ha skjenkebevilling. For å få skjenkebevilling skal det oppgis hvem som er skjenkestyrer og hvem som er stedfortreder. Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år og ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Styrer for skjenkebevillingen har ansvar for at bedriften organiseres på en måte som forhindrer brudd på alkoholloven. I dette ligger at det skal utvikles interne rutiner for kontroll og opplæring av den del av personalet som skal ha med utskjenking. Styrer har både et straffe- og et erstatningsrettslig ansvar for at forskriftenes vilkår oppfylles.

Stedfortreder overtar styrers ansvar i dennes fravær. Styrers ansvar for å legge opp rutiner og gi nødvendig opplæring overføres ikke til stedfortreder om styrer har fri/ferie.

Styrer må ha bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven. Stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Hvilke krav må du oppfylle?

 

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Du må søke via våre elektroniske søknadsskjema

Søknadsskjema

Meld fra om endringer i eksisterende bevilling

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Benytt elektronisk søknadsskjema - Bevilling - melding om endringer

Vedlegg som må følge med søknad om skjenkebevilling

 • Firmaattest

 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for styrer og stedfortreder på stedet

 • Grunneiers tillatelse til uteservering

 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må det også sendes inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt) 

 • Tegning av lokalet inne og ute

 • Aksjeselskaper må sende inn revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent

 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan

Hvor lang tid tar det å få svar på søknaden?

Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- eller skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemneren og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak om skjenkebevilling.