Vi får med jevne mellomrom spørsmål om regler og retningslinjer for bruk av naturen i Skaun. På denne siden finner du kanskje svar på noe av det du lurer på!

Har du spørsmål om andre ting, kan du ta kontakt med kommunens sentralbord, så hjelper vi deg!

Båndtvang

Den generelle båndtvangen for hund gjelder i hele landet fra 01. april til 20. august. Dette betyr at alle hunder enten skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.

Grunnen til at vi har lov om båndtvang er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og loven er til for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr. Møter du en hund som er løs i strid med loven om båndtvang, kan du fange den inn og levere den til eieren, eller til politiet, hvis du ikke får tak i eieren.

Ved brudd på loven om båndtvang, kan man få bot.

Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

I Skaun har vi ikke ekstraordinær båndtvang. Utenom båndtvangsperioden kan hunder gå løst, så lenge de er under kontroll. 

 

Her finner du Lov om hundehold (hundeloven).

Motorferdsel i utmark

Som et ledd i å verne naturmiljøet og fremme trivsel, er motorferdsel i utmark og vassdrag regulert. Bruk av motorkjøretøy til offentlig anerkjente nytteformål, som redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder, er direkte hjemlet i loven, mens ferdsel il andre formål krever tillatelse fra kommunen.
Det kan uansett ikke gis tillatelse til turkjøring.

 

Du kan søke om dispensasjon

Du kan få dispensasjon for bruk av motorkjøretøy/luftfartøy i utmark og vassdrag dersom du viser et særlig behov for dette. 

For å søke, sender du en e-post til postmottak@skaun.kommune.no, der du beskriver din situasjon. Vi ber om at eventuelle vedlegg med sensitive opplysninger ikke sendes per e-post, men leveres til vårt publikumsmottak på rådhuset eller sendes per post.

 

Eksempler på særlige behov som kan gi dispensasjon:

  • Fastboende - ervervsmessig kjøring
  • Funksjonsnedsettelse
  • Eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2, 5 km fra brøytet bilveg
  • Kjøring i utmarksnæring for fastboende
  • Transport av ved

Søker du om dispensasjon grunnet funksjonsnedsettelse, må legeattest legges ved.
Søker du om dispensasjon grunnet transport til hytte, ønskes hyttens gårds- og bruksnummer, samt kart.

Tjenesten gjelder tilfeller der tillatelse ikke er direkte hjemlet i loven.

 

Last ned Miljødirektoratets informasjonsbrosjyre for motorferdsel i utmark her.