Kart

Du kan velge mellom forenklet og avansert kartløsning.

Kart - forenklet
Det enkle kartet inneholder grunnkart, ortofoto, kommune- og reguleringsplaner, tiltaksbase og eiendomskart. Dette er en enklere og raskere løsning, som også fungerer på nettbrett og mobil.

Kart - avansert
Dette er en mer avansert løsning, med flere temakart og tegnefunksjoner. Her finner du også kommune- og reguleringsplaner. Bruk gjerne veiledningen om du lurer på noe. Løsningen fungerer dårlig på nettbrett og mobil.

Grensepåvisning

Vi kan være behjelpelig med å påvise eiendomsgrenser dersom disse er uklare. Framgangsmåten er avhengig av hva som finnes av målinger på eiendommene fra før.

Dersom en av eiendommene har målebrev med koordinatfestede grenser kan vi på en enkel måte påvise grensene på grunnlag av dette.

Dersom eiendommen ikke har målebrev må vi avholde en såkalt kartforretning. Her blir tilgrensende naboer innkalt og partene må bli enige om grensene. En vil da ta utgangspunkt i det som finnes av grensebeskrivelser fra tidligere, det være seg skylddelingsforretning, skjøte eller lignende.

Fastmerker

Polygonpunkter

Disse punktene er etablert av Skaun kommune eller Statens vegvesen. Punktene er bestemt i NGO1948 (Akse III). De fleste er også bestemt i høyde.


Høgdefastmerker

Statens kartverk etablerte i 1990 høgdefastmerker langs eksisterende E39. Disse er bestemt ved presisjonsnivellement.


Trekantpunkter

Etablert av Statens kartverk. Er bestemt i NGO1948 (Akse III) og EUREF89 (UTM sone 32). Punktene er høydebestemt.


Landsnettpunkter

Landsnett ble etablert i Skaun i 2000.


Felles for punktene

Høydene refererer seg til Normal Null av 2000 (NN2000).

Deling og grensejustering

Deling av grunneiendom

Når en grunneiendom deles, oppstår en ny eiendomsenhet. For å kontrollere eventuelle tinglyste heftelser og rettigheter som finnes på den aktuelle eiendommen, kan du ta kontakt med Kartverket på telefon 32 11 80 00.

Søknad om deling må beskrive planer for adkomst, vannforsyning og avløp. Dersom slike forhold vil berøre andre grunneiendommer, må hjemmelshaver gi en foreløpig bekreftelse.

Utslippstillatelse til grunn eller tett tank bør avklares før søknad om deling av grunneiendom blir sendt til kommunen, jamfør plan- og bygningsloven § 66 nr. 2. Dette gjelder tomter som ikke kan tilknyttes offentlig avløpssystem.

 

Grensejustering

Reglene om grensejustering anvendes når ugunstige grenser ønskes rettet, eller overføring av mindre areal mellom de berørte eiendommene. Panteheftelser overføres ikke ved grensejusteringer, men det tas hensyn til pantehavers rettigheter når søknaden vurderes. Det samme gjelder for eventuelle andre rettighetshavere.

 

Nabovarsling

Plan- og bygningsloven § 94

Naboer og gjennboere skal varsles om tiltaket og informeres om merknadsfristen, som er på to uker. Naboene varsles rekommandert eller ved signering på skjemaet "Gjenpart av nabovarsel". Naboene kan alternativt signere på søknadsskjemaet under feltet Nabooppgave.

 

Signering ved deling og grensejustering

Søknaden signeres av grunneier eller advokat, andre må ha fullmakt. Søknaden leveres sammen med dokumentert nabovarsel og situasjonskart med inntegning av ønsket deling.

Du kan sende søknad på e-post til postmottak@skaun.kommune.no, eller per post til

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

 

Dispensasjoner

Dispensasjoner fra arealplaner krever særlige grunner som det må redegjøres for i saken. Det er viktig at det krysses av for dispensasjon på første side i søknadskjemaet, når dette er aktuelt.

 

Saksbehandling

  1. Det bør innhentes uttalelse fra veg-, landbruks- og miljømyndighet når saken berører disse fagområdene. Alle fagmyndigheter må avgi et vedtak for at saken kan videreføres til sluttbehandling i kommunen.
  2. Søknaden behandles av kommunen.
  3. Delingssøknad som er i samsvar med reguleringsplaner, kommune- eller kommunedelplaner avsluttes av saksbehandler etter delegert myndighet.
  4. Saker som gjelder grensejusteringer og makeskifte krever som regel mindre saksbehandling. Dette må avgjøres av saksbehandler i hvert enkelt tilfelle.
  5. Samtykke til deling kan være betinget av at aktuelle servitutter/heftelser blir dokumentert og klargjort for tinglysing.

 

Utførelse

  1. Forretningen utføres av kommunens kart- og oppmålingsingeniør. Fastsetting av tidspunkt skjer gjerne i samråd med rekvirenten. Saksbehandler varsler eier av tilstøtende grunn.
  2. Frammøte - grensegang - fastsettelse og merking av nye grenser. Protokoll. Klageadgang.
  3. Gebyr. Rekvirenten må gi beskjed dersom kjøper skal betale gebyrene.

 

Priser og gebyrer

Behandling av fradelingssaker og oppmålingstjenesten er belagt med gebyr.

Betalingsregulativ

 

Hjemmelsovergang

Fradelte enheter overdras til kjøper ved skjøte eller festekontrakt som tinglyses hos Kartverket. Dersom kjøper oppfyller konsesjonslovens krav til erverv uten konsesjon, bekreftes dette i egenerklæring. Egenerklæringen følger skjøte til tinglysing. Ved grensejustering overføres arealene ved selgers underskrift på forretningsprotokollen.